Sjöfarten på Vänern

Motion 2021/22:1190 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C)

av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en återgång till tidigare system för farledsavgifter för Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder som tillgodoser behovet av lotsar i Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vänersjöfarten är en mycket viktig näringspolitisk förutsättning för stora delar av basindustrin i Vänerregionen. Det handlar om fungerande transporter inom skogs-, järn- och stålindustri, jordbruk och energi. Vänerhamn AB bedriver verksamhet i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg och är dessutom verksamma i Åmål, Trollhättan, Gruvön och Hönsäter

En regional hållbar tillväxt kräver goda och tillförlitliga kommunikationslösningar för att kunna leverera varor och gods till kunder runt om i världen.

Det nya avgiftssystemet som Sjöfartsverket införde 2018 missgynnar Vänersjöfarten kraftigt och innebar höjningar av lots- och farledsavgifter med 70%-110%. I början av 2021 aviserades ytterligare höjning av lotsavgifterna med 10% och farledsavgifterna med 4,3%.  Sjöfartsverkets avgifter anses idag vara det största hindret för att nå målen att få till en överflyttning av gods från väg till sjö.

Det är angeläget att staten omgående ger förutsättningar som gynnar regional tillväxt och miljösmarta val. En avvecklad linjetrafik på Vänern skulle få förödande konsekvenser för näringslivet i Vänerregionen och pågående hållbarhetsarbete.

En grundförutsättning för Vänersjöfarten är också att det finns tillgång till lotsar i tjänst. Under 2021 har det under perioder varit svårt att få lots vilket medfört stora förseningar och missnöjda redare. Trafikmängd, inte tillräckligt med lotsar i tjänst, sjukskrivningar och spärrtider på nya bron i Göteborg har angetts som möjliga orsaker.  Åtgärder bör omgående vidtas för att säkra tillgången till lotsar i Vänersjöfarten. Detta bör ges regeringen till känna.

Daniel Bäckström (C)

Fredrik Christensson (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)