Satsning på cykelbanor

Motion 2018/19:2192 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att en större andel av alla bilvägar i Sverige på sikt ska ha cykelbanor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens satsningar på cykeltrafiken, exempelvis den nationella cykelstrategin som presenterades våren 2017, är mycket positiva och viktiga steg på vägen för att göra Sverige till ett mindre fossilberoende land. Den nationella cykelstrategin föreslår bland annat att cykeln ska kunna ges högre prioritet i samhällsplaneringen än bilar, särskilt i tätort. Det är rätt tänkt. Att cykla är inte bara bra för klimatet. Om fler väljer cykeln framför bilen leder det inte enbart till minskade utsläpp utan även till bättre folkhälsa. Fler cykelvägar på landsbygden och i städerna ger både en friskare befolkning och en miljövänligare trafik.

Regeringen bör därför få i uppdrag att utreda möjligheterna att planera för cykelbanor utmed alla större vägbyggen från början och att bygga till cykelbanor på de vägar där sådana saknas. Det är även viktigt att möjligheten att cykla inte tas bort när nya mer trafiksäkra vägar byggs. När landsbygdsvägar byggs om till två-plus-ett-vägar med mittseparering tas ofta vägrenen bort, där man tidigare har kunnat cykla. Vid många sådana vägar saknas nu möjlighet att cykla längs vägen. Dessa vägar bör få tydligt avgränsade cykelbanor så att vägarna även blir tillgängliga för cyklister.

Utbyggda och nya cykelvägar har också stor betydelse för turismen. Cykelturismen ökar i hela Europa och omsätter numera många miljarder varje år i Europa. I många europeiska länder har satsningar för ökad cykelturism därför blivit en viktig del av strategierna för ökad besöksnäring. På motsvarande sätt bör satsningar på cykelturism bli en viktig del av alla besöksnäringsstrategier i Sverige.

För att uppmuntra till ökat cyklande och mindre bilanvändning skulle ett mål förslagsvis kunna vara att tio procent av alla vägar i Sverige ska ha cykelbanor år 2025. Det är ett ambitiöst mål men borde vara görbart. År 2030 ska 30 procent av alla vägar ha cykelvägar och 2040 40 procent av alla vägar. Med dessa målsättningar visar Sverige att vi ligger i framkant vad gäller satsningarna på cykelvägar och minskad bilanvänd­ning.

 

 

Magnus Manhammar (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)