Reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker

Motion 2017/18:2052 av Lena Asplund (M)

av Lena Asplund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker skulle kunna utformas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen tillsatte i juli en utredning som ska se över specialistsjuksköterske-utbildningen, dir. 2017:86. Utredaren ska bland annat, analysera vårdens tillgång på och behov av specialistsjuksköterskor, föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterske-yrkets attraktivitet och bedöma behoven av en specialiströntgensjuksköterskeexamen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2018. Detta är i grunden bra men det saknas en hel yrkesgrupp, Biomedicinska Analytiker.

Biomedicinska analytikers bidrag till vården är central. Hela 70 procent av besluten i vården baseras på diagnostik, det vill säga på de analyser och undersökningar biomedicinska analytiker utför.

Idag finns det ingen reglerad specialistutbildning. Detta är en brist som kan hämma valet att söka och utbilda sig till biomedicinsk analytiker.

En biomedicinsk analytikerutbildning, på specialistnivå, leder till fördjupade kunskaper inom kunskapsområdet och skapar förutsättningar för implementering av nya evidensbaserade metoder inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Dessa gagnar diagnostik, behandling och uppföljning av patienter. Detta är en viktig del för en effektiv och kompetent vård.

En sådan specialistutbildning skulle även stärka biomedicinska analytikers möjligheter att följa kunskapsutvecklingen nationellt och internationellt. På så sätt kan svenska biomedicinska analytiker fortsätta delta på den internationella forskningsfronten.

Vårdförbundet har identifierat ett antal områdesspecifika kurser där det finns ett behov av utbildning på avancerad nivå.

Dessa är:

Inom Laboratoriemedicin

 • Nukleinsyrabaserad diagnostik
 • Hematologi
 • Transfusionsmedicin
 • Klinisk immunologi
 • Klinisk kemi
 • Genetik
 • Mikrobiologi
 • Molekylär patologi och patologi

Inom Klinisk fysiologi

 • Ultraljud hjärta
 • Ultraljud kärl
 • Neurofysiologi inkl. sömndiagnostik
 • Nuklearmedicin
 • Lungfunktion
 • PET/CT
 • Cirkulationsfysiologi
 • Barnfysiologi

Lena Asplund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)