Polisens närvaro på våra landsbygder

Motion 2020/21:1810 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa en rimlig polisiär närvaro i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Just nu genomförs den största satsningen på polisen i modern tid. Till och med år 2024 ska Polismyndigheten växa med 10 000 anställda, räknat från 2015. Det finns flera skäl varför denna satsning är både viktig och nödvändig. Under regeringen Reinfeldt mins­kade platserna vid polisutbildningen rejält. Samtidigt fortsätter Sveriges befolkning att växa. Dessutom ser vi hur en allt grövre brottslighet fått fäste, en brottslighet som kräver stora polisiära resurser för att bekämpas. Vad som dock inte får glömmas bort är vikten av att polisen finns närvarande i hela landet, bortom de mörka rubrikerna om den organiserade brottslighetens framfart.

Är det någon myndighet vars närvaro borde vara av särskilt intresse för riksdag och regering är det polisen. Precis som riksdagen fastställer Försvarsmaktens krigsorgani­sation, borde politiken ta ett fastare grepp för att säkerställa en rimlig polisiär närvaro i hela landet. Polisen har våldsmonopol och är den yttersta garanten för att alla människor ska känna en grundläggande trygghet – oavsett var i landet man bor.

Ett lokalpolisområde kan spontant låta som ett tämligen geografiskt avgränsat område, men exempelvis utgörs lokalpolisområde Jämtland Härjedalen av tio procent av landets yta.

I dag är det alltför glest mellan polisens enheter i framför allt Norrlands inland. Även om brottsligheten, generellt sett, är lägre och mindre grov på landsbygden jämfört med i de större städerna, är behovet av en grundläggande trygghet densamma.

Två rimliga utgångspunkter för att säkerställa en rimlig polisiär närvaro i hela landet är dels att regeringen återkommande följer upp polisens lokala närvaro, särskilt i landsbygderna. En sådan uppföljning är naturlig eftersom ett av de uttalade målen med polisens stora omorganisation var att komma närmare medborgarna. Dels bör det formaliseras krav på en maximal insatstid för polisärenden där ingripanden ska ske omedelbart.

Som ett resultat av den S-ledda regeringens historiska satsning är det allt fler poliser som utbildas och kommer ut i den operativa verksamheten. Nu måste det säkerställas att denna kraftiga tillväxt varaktigt kommer hela landet till del.

Vetskapen att polisen kommer när man verkligen behöver hjälp är en grundläggande del av samhällskontraktet. Riksdag och regering bör därför förtydliga ambitionerna av­seende den polisiära närvaron i hela landet.

 

 

Kalle Olsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)