Överföringar av fiskerättigheter i det demersala fisket

Motion 2021/22:2140 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett system som möjliggör permanenta överföringar av fiskerättigheter i det demersala fisket, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den 31 augusti 2020 slutredovisade Havs- och vattenmyndigheten sitt regeringsuppdrag ”Utvärdering av system med individuella fiskemöjligheter”. Myndighetens samman­fattning lyder: ”Vi föreslår att ett system med överlåtbara fiskerättigheter införs i det demersala fisket. Rätt utformat och implementerat och i rätt kombination med förvalt­ningens övriga verktyg bedömer vi att ett flerårigt demersalt system kan bidra till ett enklare och mer transparent regelverk, ökad möjlighet till mer lönsamt fiske och större möjligheter till att kunna anpassa fiskemöjligheter efter sitt individuella fiske. Genom ett enklare och mer lättbegripligt regelverk skapas bättre förutsättningar för att anpassa systemet till övriga verktyg i den ekosystembaserade förvaltningen för att uppnå en hållbar utveckling”.

Jag delar Havs- och vattenmyndighetens slutsats som stöds av mer än 90 % av det svenska demersala fisket.

Som det är nu, utan en möjlighet för permanenta överföringar, hämmas fiskets förutsättningar och lönsamhet, vilket försvårar att nå Livsmedelsstrategins mål om konkurrenskraftiga företag. Det nuvarande systemet är en utmärkt grund för att utan fördröjning bygga ut systemet med permanent överförbarhet av fiskerättigheter i det demersala fisket. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Jag efterlyser ett beslut som ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att till­sammans med näringen ta fram ett förslag till system där man möjliggör för permanenta överföringar i det demersala fisket.

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)