Ombyggnadsstöd till landsarkivet i Göteborg

Motion 1996/97:A269 av Erling Bager (fp)

av Erling Bager (fp)
Riksdagen har beslutat att kyrkobokföringen skall flyttas från
pastorsämbetena till skattemyndigheterna. En konsekvens av
detta beslut är att allt kyrkobokföringsmaterial från 1895 till
1991, som nu finns hos pastorsämbetena, skall levereras till
landsarkiven.
Denna reform började träda i kraft den i juli 1991. Landsarkivet i Göteborg
har genom schablonberäkning kommit fram till att ca 5 000 hyllmeter
kyrkobokföringsmaterial ligger på pastorsämbetena i Västsverige. Senast
1998 börjar kyrkoböckerna att levereras till landsarkivet, varför det krävs
någon form att tillbyggnad.
Kyrkoböcker utgör det mest efterfrågade materialet vid ett landsarkiv, och
hanteringen av dem kommer att kräva avsevärd personalförstärkning. Det har
beräknats att det enbart i Göteborg behövs ca 15 personer för att dels klara
alla de skriftliga förfrågningar som finns på detta material, dels klara
hanteringen i forskarsalen.
Fler skäl till behov av om- och
tillbyggnad
  Lokalerna är inte handikappanpassade vare sig för allmänhet eller
personal. Säkerhetsaspekter kräver förändringar: vi kan nu inte helt skilja
de interna utrymmena från de utrymmen dit allmänheten har tillträde;
dessutom behövs nytt larmsystem och nytt tillträdessystem som fått anstå
i väntan på om- och tillbyggnad.
  På grund av lokalernas utformning är arbetsrummen mycket spridda
vilket ger effektivitetsförluster.
  De allmänna faciliteterna är otillräckliga
  Nya föreskrifter för arkivlokaler medför att vissa åtgärder måste vidtas i
magasinen.
  De stora omorganisationerna av statliga myndigheter medför ökade
leveranser och ökat behov av såväl magasin som utrymmen för forskare.
Observera att även för folkbokföringshandlingarna tillkommer behov av
lokaler inte endast för ny personal utan även för besökare/forskare.
Landsarkivet i Göteborg är ett av landets sju landsarkiv och
dess distrikt omfattar Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och
Skaraborgs län. Centralt är landsarkivet underställt
Riksarkivet.
Huvudbyggnaden av landsarkivet i Göteborg uppfördes åren 1910-1911.
Tomten skänktes till staten av Göteborgs stad 1908.
Ur arbetsmarknadssynpunkt utgör detta projekt att värdefullt tillskott till
behovet av sysselsättning för den hårt drabbade byggsektorn i Göteborg.
Regeringen och riksdagen har hittills gjort stora satsningar på infrastruktur
i landet i form av vägar, broar och järnvägar vilket är värdefullt. Det är dock
viktigt att även överväga exempelvis andra angelägna statliga byggen, som
dessutom kan ge sysselsättning åt bredare grupper inom byggarbetarkåren.
Jag anser därför att en skyndsam utredning bör göras av möjligheterna att
genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder prioritera ombyggnadsstöd till
landsarkivet i Göteborg.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ombyggnadsstöd till landsarkivet i Göteborg.

Stockholm den 6 oktober 1996
Erling Bager (fp)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (2)