Ökad risk för effektbrist och minskad leveranssäkerhet då kärnkraft läggs ned (väckt enligt 9 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

Motion 2018/19:3105 av Mattias Karlsson i Norrhult m.fl. (SD)

av Mattias Karlsson i Norrhult m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en oberoende utredning kring de samhällsekonomiska konsekvenserna av nedläggningen av Ringhals 1 och 2 och möjligheterna till att livstidsförlänga driften av reaktorerna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den energiöverenskommelse som slöts 2016 mellan flera av riksdagens partier karaktäriseras ytterst av kompromisser, och eftermälet har i vissa delar till stor del handlat om tolkningen av det som man faktiskt kom överens om. En sådan del har varit kärnkraften och vilken framtid den har i det svenska kraftsystemet.

Nyligen kom besked från Moderaterna och Kristdemokraterna om att en uppdatering av överenskommelsen vore aktuell och främst baserat kring synen på kärnkraft. Beskedet välkomnas av oss sverigedemokrater som hela tiden varit tydliga med vårt stöd för bibehållen och vidareutvecklad kärnkraft, varför vi inte deltog i energiöverens­kommelsen utan i stället valde att reservera oss.

Det som har hänt sedan överenskommelsen slöts är att tillgången på effekt under de kallaste vinterdagarna har minskat i snabb takt. Det är följden av att kapacitetsfaktorn sjunker i kraftsystemet med en ökad mängd väderberoende kraftproduktion. Detta har sammantaget försatt Sverige i en situation där vi numera har underskott i effektbalansen, vilket aldrig tidigare skett inom ramen för den redovisning av kraftbalansen som Svenska kraftnät genomför varje år.

I den senaste kraftbalansrapporten från Svenska kraftnät konstaterar man i slutsatserna kring kraftbalansen på längre sikt att: Analyser visar att nedläggning av kärnkraften leder till ett stort antal timmar med mycket höga elpriser, samt ett flertal timmar med svårigheter att överhuvudtaget få effektbalansen att gå ihop.

Regeringen har därefter lagt fram förslag om kraftigt höjda skatter på bränsle för kraftvärmen, vilket nu ser ut att resultera i att kraftvärmeverk läggs ned i förtid. Det bidrar till att ytterligare öka det underskott som redan finns och försätta Sverige i en än mer utsatt situation.

Samtidigt som det är ett faktum att Sverige rör sig in i en situation med effektbrist, där den kortsiktigt ser ut att förvärras ytterligare som en följd av skattepolitiken, ökar även efterfrågan på el snabbare än förväntat delvis beroende på växande befolkning, elektrifiering av transportsektorn, etablering av serverhallar och ökad elektrifiering inom industrin. I och med nedläggningen av Ringhals 1 och 2 är det nu närmare en tiondel av landets elproduktion som tas ur drift, något som innebär att det statliga bolaget Vattenfall bidrar till att förvärra effektsituationen och leveranssäkerheten, detta utan någon djupare analys i riksdagen kring konsekvenserna.

Vidare finns det en tydlig bortre tidsgräns då avsikten är att avveckla reaktorerna vid slutet av innevarande år, vilket bidrar till att en sådan utredning inte kan anstå. Tidigare har förutsättningar helt saknats för att genomföra en sådan, men den omsvängning som nu skett från Moderaternas och Kristdemokraternas sida öppnar för att även fler leda­möter skulle kunna tänka sig att åtminstone ordentligt utreda de samhällsekonomiska konsekvenserna av nedläggningen av Ringhals 1 och 2 och möjligheterna till att livstidsförlänga driften av reaktorerna.

Vi menar därför att flertalet faktorer som lyfts ovan är sådana som inte kunnat förutses eller beaktas tidigare för de tillfällen som funnits att inkomma med motioner. Därför vill vi med hänvisning till bestämmelsen i 9 kap. 15 § riksdagsordningen Motion med anledning av en händelse av större vikt begära att få väcka denna motion som innehåller yrkande om att utreda de samhällsekonomiska konsekvenserna av nedläggningen av Ringhals 1 och 2 och möjligheterna att livstidsförlänga driften av reaktorerna.

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Henrik Vinge (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Paula Bieler (SD)

Richard Jomshof (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Tobias Andersson (SD)

Julia Kronlid (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Linda Lindberg (SD)

Josef Fransson (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Händelse

Händelser

Inlämnad: 2019-05-17 Bordlagd: 2019-05-27 Granskad: 2019-05-27 Lagd till handlingarna: 2019-05-28
Yrkanden (1)