Offentlighetsprincipen och kungahuset

Motion 2010/11:K358 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att offentlighetsprincipen bör omfatta även kungahuset.

Motivering

Den svenska yttrandefrihetsgrundlagen med offentlighetsprincipen och meddelarfriheten är grundläggande för vår demokrati och traditioner som vi kan vara stolta över i Sverige. Till skillnad från andra myndigheter i Sverige gäller inte offentlighetsprincipen kungens och hovets inkommande och upprättade handlingar, vilket är mycket märkligt. Ej heller har vi full insyn i hur kungafamiljen och hovet använder skattepengarna. Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att kungen förutsätts betala familjens privata utgifter med sin stora förmögenhet. Om så sker innebär det att kungafamiljens privatliv kan hållas utanför granskningen och därmed borde frågan vara helt okontroversiell.

Det finns i dag otillräckliga möjligheter att granska om rågången mellan kungafamiljens respektive slottsstatens ekonomi upprätthålls. Det saknas möjligheter att kontrollera att kungens apanage inte används på felaktigt sätt eller för rent privata ändamål.

Även om kungens uppgifter i dag är begränsade menar jag att det är orimligt att monarkin inte ska underkastas samma offentlighetsregler som gäller för alla andra myndigheter och skattebetalda samhällsinstitutioner. I sig är det naturligtvis orimligt att någon kan ärva en samhällsposition, men oaktat att uppdraget ärvs utgör inte heller det något hinder för att offentlighet ska råda som utgångspunkt för hovstaterna. Kungahuset är en del av den offentliga sektorn och bör behandlas i enlighet med det. Det är orimligt att medborgarna inte har full insyn i den myndighet där deras högste offentliga företrädare, statschefen, verkar. Självklart borde offentlighetsprincipen även omfatta kungahuset!

Stockholm den 21 oktober 2010

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)