Motorvägsstandard E18 Köping-Västjädra

Motion 2020/21:1663 av Pia Nilsson m.fl. (S)

av Pia Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för att skyndsamt påbörja utbyggnaden av E18 Köping–Västjädra till motorvägsstandard och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E18 är en viktig pulsåder och avgörande för den regionala utvecklingen i Mälardalen. E18 ingår i EU:s utpekade TEN-vägnät. Inom TEN-T är den nordiska triangeln prioriterad. E18 är det norra benet i den nordiska triangeln.

De enda delarna av E18 mellan Örebro och Stockholm som inte har motorvägs­standard är den ca 25 km långa sträckan Köping–Västjädra. Det är en flaskhals som gör att framkomligheten, trafiksäkerheten och utvecklingen i regionen hämmas betydligt.

Sträckan Köping–Västerås är en av landets hårdast belastade vägar när det kommer till transporter av farligt gods. Kapacitetsgränsen för en två-plus-ett-väg kan sättas till cirka 18000 fordon/årsmedeldygn. Den gränsen är redan nådd i den östra delen av vägsträckan och kommer enligt prognosen att överstigas för hela vägsträckan.

Den ökade trafiken har lett till ett stort antal olyckor och incidenter som gjort att sträckan måste stängas av tillfälligt och trafiken ledas om på mindre vägar och förbi både såväl förskolor som skolor genom bostadsområden i Köpings och Hallstahammars kommuner.

Förutom olägenheten som det innebär för trafikanterna på sträckan är det ett stort trafiksäkerhetsproblem för de boende i Köpings och Hallstahammars kommuner. Risken för en allvarlig olycka är betydande med tanke på allt farligt gods som fraktas på sträckan.

En förstudie av sträckan genomfördes redan 2007 med förslag om att vägen skulle byggas ut till motorväg med två körbanor i vardera riktningen och med mittremsa. De föreslagna åtgärderna bedömdes medföra bättre förutsättningar för den regionala utvecklingen. Dåvarande Vägverket beslutade att upprätta en påföljande arbetsplan.

År 2014 gjordes en åtgärdsvalsstudie som har lett fram till steg 4, enligt fyrstegs­principen, det vill säga ombyggnad och breddning av vägen för att möjliggöra en mötesfri väg med fyra körfält. Ombyggnation har valts för att uppfylla målen om ökad framkomlighet (minskat behov av omledning av trafiken till övriga vägnätet) och ökad trafiksäkerhet. Åtgärdsvalsstudien resulterade i rekommendationen att ta fram en väg­plan, och det arbetet är nu igång på Trafikverket.

Det är glädjande att utbyggnaden finns med i den nationella transportplanen och det är nu av största vikt att skyndsamt påbörja utbyggnaden av E18 Köping–Västjädra till motorvägsstandard: för trafiksäkerheten, för framkomligheten, för miljön och för den regionala utvecklingens skull.

Pia Nilsson (S)

Olle Thorell (S)

Åsa Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)