Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

Motion 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. (MP)

av Maria Ferm m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra förslagen i SOU 2017:84 Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förra mandatperioden tog Miljöpartiet initiativ till att en utredning tillsattes för att komma till rätta med problemen med människor som hamnar i limbo och varken får uppehållstillstånd eller kan utvisas. Att en utvisning inte kan verkställas på grund av skäl som ligger utanför den enskildes kontroll skapar en enorm utsatthet hos personen som hamnar i kläm. Orsakerna kan handla om statslöshet eller att hemlandet vägrar ta emot sin medborgare. Det är orimligt att människor ska drabbas av att en utvisning inte går att verkställa på grund av orsaker de ej kan påverka.

Det handlar nog om relativt få personer, men de människorna befinner sig i extrem utsatthet, i en situation där de har mycket få rättigheter och helt enkelt inte har någon möjlighet att påverka sin situation.

Den rödgröna regeringen beslutade i november 2016 att ge en särskild utredare, Anna Lundberg, i uppdrag att kartlägga förekomsten av och rättstillämpningen i ärenden om uppehållstillstånd där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. Utredningen har redovisats för regeringen och remitteras.

Miljöpartiet anser att förslagen i SOU 2017:84 Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription tas tillvara. Möjligheten till uppehålls­tillstånd för personer vars beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas av praktiska skäl som ligger utanför den enskildes kontroll måste stärkas. Att personer kan hamna i limbo i Sverige, utan vare sig möjlighet till uppehållstillstånd eller möjlighet att återvända, riskerar i förlängningen även att urholka legitimiteten i migrationslag­stiftningen.

Maria Ferm (MP)

Emma Hult (MP)

Jonas Eriksson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)