Modernisering och förtydligande av nämndemannaeden

Motion 2003/04:Ju422 av Jan Ertsborn (fp)

av Jan Ertsborn (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att modernisera och förtydliga nämndemannaeden.

Motivering

En nämndeman är en representant för allmänheten, som valts till domare för att tillsammans med andra lekmannadomare tillföra domstolen livserfarenheter och kompetens från andra områden än de rent juridiska. Innan en nämndeman börjar tjänstgöra skall han eller hon avlägga en ed, nämndemannaeden. Genom att svära eden försäkrar nämndemannen att han/hon skall döma så rättvist som möjligt och aldrig ta några ovidkommande hänsyn. Därutöver innebär eden en försäkran om att tillämpa i Sverige gällande rättsregler och inte låta sig påverkas av var han/hon politiskt hör hemma.

Den nuvarande eden är från år 1734 och är densamma som den juridiskt utbildade domaren avlägger, dvs. domareden. Domareden överfördes med vissa formella jämkningar från gamla rättegångsbalken år 1948. Sedan dess har endast några ändringar av mer formell natur genomförts. Från och med 1976 avges eden på heder och samvete istället för som tidigare ”inför Gud den allsmäktige och vid hans heliga ord”.

Domareden/nämndemannaeden lyder enligt följande:

Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.

(Ur Sverige rikes lag, RB 4:11.)

För många nämndemän är det inte självklart vad de lovat när de svurit eden. Därför föreslår vi att eden förnyas och görs mer förståelig genom att det utarbetas ett förslag på samma ed men formulerad på en modernare svenska för riksdagen att ta ställning till.

Stockholm den 6 oktober 2003

Jan Ertsborn (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)