med anledning av skr. 2020/21:89 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen

Motion 2020/21:3877 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en nationell åtgärdsplan för att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska ta fram en plan som säkerställer framtida överenskommelser med SKR om hur den ansvariga förvaltningsmyndigheten långsiktigt ska förvalta uppnådda resultat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen är ett viktig underlag som förtjänas att tas på största allvar. Sverigedemokraterna delar sam­manfattningsvis betydande delar i Riksrevisionens analys och rekommendationer.

Riksrevisionen lyfter i sin rapport bl.a. fram att mycket tyder på att staten inte har lyckats förvalta det positiva resultat som hade uppnåtts vid Äldresatsningens avslutande 2015 och att regeringen saknade en plan för att förvalta resultaten, vilket vi anser vara mycket bekymmersamt.

Sverigedemokraterna menar att en nationell åtgärdsplan behöver tillsättas, lämpligt­vis i samråd med SKR.

En sådan nationell åtgärdsplan bör innehålla en tydlig riktning för hur kompetensen kan stärkas inom många olika områden kopplat till äldreomsorgen, inte minst hur kom­petensförsörjningen ska säkras.

Planen bör också innehålla frågor kring personkontinuitet för att skapa trygghet för vårdtagaren och för att bidra till en god arbetsmiljö.

I dag bedrivs stora delar av sjukvården i kommunerna men de får inte anställa läkare och för att förbättra vården för äldre anser vi att det bör införas platsknutna läkare, dvs. en läkare som ansvarar för och har kontakt med samtliga äldre på det särskilda boendet.

Det är en garant för att säkra den medicinska kompetensen i äldreomsorgen men säkrar också ansvarsfrågan för den medicinska kompetensen. Detta är därför en själv­klar fråga i en nationell åtgärdsplan.

En nationell åtgärdsplan bör självklart innehålla en riktning för att stärka äldreom­sorgens alla olika delar. Riksrevisionen anser även att Socialstyrelsens begränsade roll under perioden då Äldresatsningen pågick har försvårat den långsiktiga förvaltningen av satsningens resultat. Riksrevisionens bedömning är att regeringen kunde gjort mer för att växla över Äldresatsningen i Socialstyrelsens verksamhet, och på så sätt utvecklat det långsiktiga stödet till kunskapsutvecklingen i kommunerna redan under satsningen.

Regeringen delar förvisso Riksrevisionens rekommendationer om att det bör säker­ställas att det vid överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns en plan för långsiktig förvaltning av uppnådda resultat och att ansvarig förvaltningsmyn­dighet bör involveras samt att regeringen avser att följa upp hur detta kan åstadkommas. Trots det nämner regeringen inget om hur detta ska åstadkommas eller någon tidsplan. Det anser vi vara anmärkningsvärt, inte minst med anledning av att staten och SKR årlig­en ingår i flera överenskommelser om samarbete inom olika områden.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Clara Aranda (SD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Östberg (SD)

Linda Lindberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-03-10 Bordlagd: 2021-03-11 Granskad: 2021-03-11 Hänvisad: 2021-03-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)