med anledning av skr. 2020/21:106 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2019 och helåret 2020

Motion 2020/21:3918 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver prioritera Europarådets ministerkommitté högre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringens skrivelse klargör man helt korrekt att Europa och Europarådet alltjämt genomgår en prövande               tid till följd av de oroväckande trender vi sett i och omkring de länder som ingår i detta samarbete. Vi har sett hur tongivande aktörer har utmanat Europarådets kärnvärden om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samtidigt som covid-19-pandemin slog till. Detta har bidragit till såväl ett utökat förtryck genom oproportionerliga begränsningar av enskildas friheter som ytterligare svårigheter för aktuella aktörer att bedriva ett effektivt arbete.

Sverigedemokraterna har i den parlamentariska församlingen sedan tidigare lyft en rad viktiga frågor som är direkta hot mot Europarådets kärnvärden. Vi har kritiserat Socialdemokraternas ledamöter och den majoritet av församlingens ledamöter som gjorde att Ryssland utan eftergifter tilläts att komma tillbaka till den parlamentariska församlingen. Detta var ett moraliskt felaktigt beslut som dessutom underminerade församlingens trovärdighet. Ett annat exempel är hur vi aktivt drivit frågan om att motverka spridningen av sharia i Europa, vilket på allvar hotar hela vårt samhälle, inte minst sexuella minoriteter och kvinnor.

Att värna kvinnor är en i sammanhanget mycket angelägen fråga mot bakgrund av att Turkiet nu beslutat sig för att lämna Istanbulkonventionen, som tecknades i just Istanbul och med Turkiet som första anslutningsland. Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor genomförs framgångsrikt i alla medlemsländer i församlingen, inte minst i länder som Turkiet där vi ser dokumenterade problem med just detta. Det är för oss Sverigedemokrater fullkomligt oacceptabelt att inte agera mot fysiska, mentala och sociala övergrepp mot kvinnor, något som i många fall, även i Sverige, ser ut att öka lavinartat.

Mot bakgrund av regeringens påstådda demokratioffensiv och feministiska utrikes­politik kunde man förvänta sig mer engagemang i just denna fråga. Även om de första lagarna som skyddade kvinnor kom till i vårt land för över 700 år sedan (år 1280) ser vi hur kvinnornas situation i Sverige nått en dramatisk tillbakagång. Vi är inte ensamma om det, i Europa. Sverigedemokraterna menar att regeringen behöver prioritera Europa­rådets ministerkommitté högre, inte minst i syfte att motverka kvinnoförtryckande tendenser.

Markus Wiechel (SD)

Björn Söder (SD)

Mats Nordberg (SD)

Sara Gille (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-03-31 Bordlagd: 2021-04-06 Granskad: 2021-04-06 Hänvisad: 2021-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)