med anledning av skr. 2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget

Motion 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD)

av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en breddad och fortsatt utredning av flerbarnstillägget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi instämmer i Riksrevisionens och regeringens bedömning att träffsäkerheten för flerbarnstillägget inte alltid är tillfredsställande i fråga om det försörjningsansvar som hushållen har.

I rapporten redogörs för att ensamstående föräldrar, och familjer med flera barn, är överrepresenterade bland ekonomiskt svaga familjer. Rapporten påvisar också att fler­barnstillägget inom barnbidraget är en procentuellt större del av den samlade inkomsten för just de ovannämnda grupperna, vilket identifierar behov av insatser som sträcker sig över andra politikområden. Det är därför viktigt att ett samlat grepp om åtgärder som rör barnfamiljers ekonomiska levnadsstandard initieras och analyseras inte minst för de grupper som har en svag anknytning till arbetsmarknaden och som är målgrupp för sär­skilda insatser inom arbetsmarknads- och integrationspolitiken. Parallella insatser inom dessa politikområden skulle kunna stärka de familjepolitiska målen om en god ekono­misk levnadsstandard bland barnfamiljer.

Nuvarande system, där ett allmänt bidrag utbetalas utan krav på vare sig sysselsätt­ning eller ekonomiskt behov, skulle generellt sett kunna minska arbetsviljan och snarare spä på ett utanförskap. Det är inte heller helt otänkbart att nuvarande system har en inlåsningseffekt för främst kvinnor med flera barn i utanförskapsområden, som med ett förhållandevis stort bidrag rent ekonomiskt saknar behov av egen försörjning.

Sverigedemokraterna önskar därför att utformningen av flerbarnstillägget utreds vidare och att uppdraget breddas till att även innefatta analys och insatser inom arbets­marknad och integrationspolitik. Vi menar även att man ska belysa flerbarnstilläggets utformning ur en jämställdhetspolitisk aspekt samt på vilket sätt dess utformning skulle kunna minimera att föräldrar hamnar i ett bidragsberoende med följdeffekter som minskad närvaro på arbetsmarknaden och minskad integrering.

Linda Lindberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-14 Granskad: 2020-10-16 Bordlagd: 2020-10-20 Hänvisad: 2020-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)