med anledning av skr. 2019/20:54 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget

Motion 2019/20:3457 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen har granskat det s.k. mörkertalet inom bostadstillägget, dvs. antalet be­rättigade som inte ansöker, och funnit att det är högt och att det i sin tur förstärker den ekonomiska utsattheten bland försäkrade med sjuk- och aktivitetsersättning och ålders­pensionärer.

Precis som konstateras i rapporten är det viktigt att personer som är berättigade till bostadstillägg får detta, inte minst för att minska förekomsten av ekonomisk utsatthet hos redan utsatta grupper.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att ett minskat mörkertal är en fördel­ningspolitiskt träffsäker åtgärd, men är inte beredd att i dagsläget vidta några omedel­bara åtgärder. Det är allvarligt därför att det här handlar om människor som lever under mycket knappa omständigheter, och dröjsmål i denna fråga är därför inte godtagbara.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda förutsättningarna för utökad automatisering inom handläggningen av bostadstillägg och att, på motsvarande sätt som gäller för Pensionsmyndigheten, ge Försäkringskassan i uppdrag att återkommande skatta mörkertalets omfattning inom bostadstillägg samt redogöra för vilka åtgärder som har genomförts för att minska risken för mörkertal.

Enligt Riksrevisionen riskerar cirka en tredjedel av potentiellt berättigade ålders­pensionärer respektive cirka en fjärdedel av potentiellt berättigade med sjuk- eller aktivitetsersättning att inte ta emot förmånen, vilket enligt Riksrevisionen motsvarar ca129000 ålderspensionärer och ca 40000 försäkrade med sjuk- och aktivitetsersätt­ning. Majoriteten av dessa personer beräknas ha en så låg ekonomisk standard att de klassas som ekonomiskt utsatta enligt den statistiska definitionen.

Bostadstillägget är en av mest träffsäkra fördelningspolitiska åtgärderna och har därför varit ett av de stöd som riksdagen har prioriterat för att förbättra den ekonomiska standarden för redan utsatta grupper. Senast i budgeten för 2020 har riksdagen beslutat att höja taket i bostadstillägget för pensionärer för att förbättra ekonomin för dem med de lägsta pensionerna. För att de anvisade medlen ska komma dessa till del är det viktigt att de som är berättigade till stödet också får tillgång till det.

Regeringen bör därför, i enlighet med Riksrevisionens rekommendationer, utan dröjsmål vidta åtgärder att berörda myndigheter effektiviserar och förenklar adminis­trationen bl.a. genom ökad automatisering i handläggningen och att de tar ytterligare hänsyn till målgruppens särskilda behov vid handläggningen samt därutöver tillse att de genomfört kvalitetsuppföljningar av s.k. avslagsärenden av bostadstilläggen för att se att tillräckliga åtgärder har vidtagits.

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-01-16 Granskad: 2020-01-20 Bordlagd: 2020-01-21 Hänvisad: 2020-01-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)