med anledning av skr. 2018/19:97 Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

Motion 2018/19:3082 av Gulan Avci m.fl. (L)

av Gulan Avci m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om integration som jämställdhetspolitiskt delmål för att stärka jämställdhetsintegreringen av integrationspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Liberalerna har länge framhållit att hela den svenska integrationspolitiken måste genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Så är det inte i dag. Kopplingen mellan den rådande integrationspolitiken och arbetet för jämställdhet är alltför svag.

Detta bekräftas nu av Riksrevisionens rapport. Riksrevisionen konstaterar bl.a. att regeringens redovisningar inte ger en tillräckligt god bild av vad den generella arbetsmarknadspolitiken innebär för utrikes födda kvinnor och män. I Sverige förvärvsarbetar kvinnor i hög utsträckning. Men alltför många utrikes födda kvinnor, framför allt de som kommer som asylsökande eller anhöriginvandrare, saknar i dag jobb och egen lön. Flera av transfererings- och stödsystemen skapar inlåsningseffekter, vilket håller kvar många kvinnor i hemmet och i bidragsberoende.

Utrikes födda män kommer snabbare in på arbetsmarknaden än utrikes födda kvinnor. En viktig orsak är att nyanlända kvinnor i mindre omfattning deltar i olika arbetsförberedande insatser jämfört med män. De registreras senare hos Arbetsförmedlingen och påbörjar sfi senare än män. Ju längre tid det tar innan en person är inskriven hos Arbetsförmedlingen, desto mer försenas inträdet på arbetsmarknaden.

Utrikes födda kvinnor ska på samma sätt som inrikes födda kvinnor ha en egen lön att leva på, vilket ökar kvinnors självständighet gentemot samhället och sina partner. Vi vill se ett tydligare fokus på att snabbare få in fler nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden. Kvinnor och män måste mötas av samma förväntningar och krav på att jobba, och svenska myndigheter ska inte bidra till att traditionella könsroller upprätthålls.

För att synliggöra jämställdhet i integrationen som en prioriterad uppgift inom jämställdhetspolitiken anser Liberalerna att regeringen bör införa ett nytt delmål om integration i målstrukturen för jämställdhetspolitiken, förslagsvis uttryckt på följande vis: ”Kvinnor och män, flickor och pojkar som invandrar ska mötas av samma förväntningar på alla områden i det svenska samhället och ha samma rättigheter och möjligheter att skapa sig ett självständigt liv i Sverige.”

När detta förslag tidigare har behandlats av riksdagen har det avvisats, senast med argumentet att frågan får ”anses rymmas inom den rådande delmålsstrukturen på integrationsområdet” (bet. 2018/19:AU8 s. 9). Kritiken från Riksrevisionen visar att detta inte är tillräckligt. För att ytterligare stärka jämställdhetsintegreringen av integrationspolitiken, utöver och vid sidan av de åtgärder som följer av januariavtalet, anser Liberalerna därför att integration behöver bli ett eget politiskt delmål inom jämställdhetspolitiken.

Gulan Avci (L)

Maria Nilsson (L)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Lina Nordquist (L)

Johan Pehrson (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-04-25 Bordlagd: 2019-04-26 Granskad: 2019-04-26 Hänvisad: 2019-04-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)