med anledning av prop. 2021/22:45 Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

Motion 2021/22:4295 av Fredrik Malm m.fl. (L)

av Fredrik Malm m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som gör det möjligt för kommuner att låta fristående huvudmän bistå med beredskapsplatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens proposition innehåller ett flertal förslag som syftar till att det ska bli enklare att stänga ned skolverksamheter som uppvisar stora brister, oavsett om skolorna drivs av en offentlig eller enskild huvudman. Liberalerna har varit pådrivande för att även kommunala skolor som uppvisar allvarliga brister i verksamheten, som sista åtgärd, ska kunna stängas ned. Det är således välkommet att regeringen nu går fram med förslag i den riktningen.

Liberalernas bedömning är dock att de föreslagna åtgärderna inte är tillräckliga. Vad gäller den föreslagna möjligheten att utfärda verksamhetsförbud som gäller tills vidare mot offentliga huvudmän vore det önskvärt att regeringen kunde föreslå åtgärder som hanterar den s.k. beredskapsplikten. Som Lagrådet konstaterar har kommunerna ansva­ret för att elever får sin rätt till utbildning enligt skollagen tillgodosedd och att skolplik­ten fullgörs. Det betyder att om en kommunal skola stängs ned, måste kommunen se till att eleverna kan få plats på en annan kommunal skola. Det betyder att mindre kommu­ner med färre skolenheter får det betydligt svårare än andra.

Liberalerna anser att regeringen bör återkomma med förslag om hur kommunernas beredskapsansvar kan underlättas, exempelvis genom att göra det möjligt för fristående huvudmän att åta sig eller åläggas ett sådant beredskapsansvar. Genom att även invol­vera fristående huvudmän, vars skolor finansieras direkt av kommunerna, kan förutsätt­ningarna för upprätthållandet av beredskapsansvaret stärkas.

Fredrik Malm (L)

Maria Nilsson (L)

Johan Pehrson (L)

Christer Nylander (L)

Lina Nordquist (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-17 Granskad: 2021-11-26 Bordlagd: 2021-11-29 Hänvisad: 2021-11-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)