med anledning av prop. 2021/22:34 Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Motion 2021/22:4252 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2021/22:34 Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar.

Motivering

I regeringens proposition föreslås en skattelättnad för förmån av att använda cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk. Regeringens skatteförändring är en åtgärd som varken löser ett påtagligt problem eller kan betraktas som något som har efterfrågats i nämnvärd utsträckning av arbetsgivare eller arbetstagare. Förändringen ökar däremot komplexiteten i skattesystemet. Skattesystemet behöver uppfattas som rättvist och legi­timt och vara enkelt att förstå för att människor och företag ska uppmuntras att följa det. Särlösningar och specifika undantag i skattesystemet bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

I enlighet med budgetmotionen för år 2022 avvisar Moderaterna regeringens förslag om skattelättnad för cykelförmån. Moderaterna prioriterar generella skattelättnader, fram­för allt på arbete, framför ytterligare undantag och särlösningar i skattesystemet. Det är en bättre prioritering att sänka skatten på arbete generellt än att göra justeringar i för­månsbeskattningen för nya specifika ändamål.

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

Edward Riedl (M)

Jan Ericson (M)

Magdalena Schröder (M)

Sofia Westergren (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-29 Granskad: 2021-11-01 Hänvisad: 2021-11-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)