med anledning av prop. 2021/22:33 Förstärkta skattereduktioner för förvärvsinkomster, sjukersättning och aktivitetsersättning

Motion 2021/22:4253 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår propositionens förslag om förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förstärkning av jobbskatteavdraget och sänkt skatt för pensionärer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens förstärkning av förvärvsavdraget är en skattesänkning på 9 miljarder kronor men ökar inte utbytet av att arbeta, eftersom skattesänkningen är lika stor för den som lever på bidrag och ersättningar som för den som arbetar. Jobbeffekterna bedöms därför vara mycket begränsade i ett läge där arbetslösheten är bland de högsta i EU. Dessutom gör ett ytterligare avdrag att skattesystemet blir än mer komplicerat. Bland annat avstyrker Ekonomistyrningsverket förslaget av dessa anledningar och anser att syftet med förslaget hade kunnat uppnås med befintliga reduktioner. Institutet för till­växtpolitiska studier avstyrker också förslaget. Konjunkturinstitutet konstaterar att incitamenten att arbeta minskar för de som är i socialförsäkringssystemet (exempelvis akassa). Moderaterna avvisar propositionens förslag om förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster men stöder propositionens förslag om förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning.

Moderaterna vill sänka skatten för dem som arbetar genom att förstärka jobbskatte­avdraget. Till skillnad från exempelvis ett förvärvsavdrag innebär ett förstärkt jobb­skatteavdrag lägre skatt på arbetsinkomster men inte på bidragsinkomster. Därmed förbättras utbytet av att gå från exempelvis akassa eller aktivitetsstöd till jobb. Ett för­stärkt jobbskatteavdrag bör införas som innebär sänkt skatt för alla som jobbar, med fokus på låga och medelstora inkomster, i enlighet med vad som föreslås i Moderaternas budgetmotion för år 2022.

Det finns ett stort värde av att ge landets pensionärer större ekonomiska marginaler. Många pensionärer får i dag inte ekonomin att gå ihop. Det är bra att det finns en politisk överenskommelse om att förstärka grundskyddet i pensionssystemet, men mer bör göras för att stärka pensionärernas ekonomi. Sänkt skatt på pension är en viktig del i detta. Moderaterna vill att skatten på pension sänks, i enlighet med vad som föreslås i Modera­ternas budgetmotion för år 2022.

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

Edward Riedl (M)

Jan Ericson (M)

Magdalena Schröder (M)

Sofia Westergren (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-29 Granskad: 2021-11-01 Hänvisad: 2021-11-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)