med anledning av prop. 2020/21:94 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet - investeringar i ökad nätkapacitet

Motion 2020/21:3881 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2020/21:94 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förslaget ska utvärderas efter den första tillsynsperioden utifrån vilka särskilda drivkrafter som tillskapades för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i nätet och om att regeringen ska återkomma med denna utvärdering till riksdagen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kapacitetsbristen i elnäten har blivit än mer påtaglig som en följd av att städerna växer, utan att elnäten samtidigt har förstärkts och moderniserats i motsvarande takt. Vidare drabbas såväl näringslivet som hushållen av eftersatt elnätsmodernisering och kapaci­tetsutbyggnad.

Dessa brister har lett till problem för företag runt om i Sverige. Investeringar har ute­blivit, arbetstillfällen har försvunnit och skatteintäkter har gått förlorade. Det utgör ett stort hinder för den samhällsutveckling som är önskvärd för att kunna nå fossilfrihet genom elektrifiering, något som förväntas öka elförbrukningen avsevärt och där även en utbyggnad av överföringskapacitet i högre grad måste gå i samklang med samhälls­planeringen.

Regeringens proposition, som tidigare dragits tillbaka från riksdagen, innehåller ett förslag till en ny lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet som ska syfta till att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i nätet. Lagen gäller nätföretag som har ett s.k. outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015 och innebär att Energimark­nadsinspektionen ska besluta att ett sådant företag har ett särskilt investeringsutrymme.

Vi är i grunden positiva till förslaget och till att ett särskilt investeringsutrymme införs. Men trots att regeringens förslag uttalat noterar att det ska skapa särskilda driv­krafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i nätet så saknas dessa helt. Den parameter som finns med i förslaget och som avgör utrymmet är det som regleras i 8§ och som huvudsakligen innebär att det är investeringar som översti­ger 1procent av redovisningsenheternas samlade kapitalbas som ger utrymmet.

Förslaget som nu läggs fram av regeringen liknar det som tidigare lagts fram till riksdagen, och remissinstanser som tidigare framfört kritik är fortsatt kritiska. Det nya förslaget innebär dock att både kapitalbaskravet och kravet på egenfinansiering skärps. Samtidigt kvarstår det faktum att flertalet företag redan nu uppfyller kriterierna för att kunna ta del av detta särskilda investeringsutrymme och där investeringen inte heller behöver syfta till att öka kapaciteten i nätet.

Med anledning av ovanstående är vår uppfattning att riksdagen ska avslå regeringens proposition och tillkännage att man ska återkomma med ett förslag om särskilt invester­ingsutrymme för elnätsverksamhet som ger ökade drivkrafter för elnätsföretagen att göra investeringar i elnätens kapacitet. Om regeringens förslag vinner gehör är det ange­läget att efter den första tillsynsperioden utvärdera regeringens förslag gällande om medlen verkligen gick till det som var syftet.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-03-17 Bordlagd: 2021-03-19 Granskad: 2021-03-19 Hänvisad: 2021-03-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)