med anledning av prop. 2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Motion 2020/21:3803 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens med den ändring i 13 kap. 3§ som framgår av författningsförslaget i denna motion.

Motivering

Möjligheten att genomgå YKB-utbildningen har kraftigt försämrats under pandemin. Flera av de utbildningar som skulle ha genomförts nu under hösten har inte har varit möjliga att genomföra. Utbildningsskulden har därför ökat. Möjligheten att genomgå utbildningen på distans har varit begränsad. Lärarna räcker inte till för att hålla utbildningstillfällen i mindre grupper i den takt som skulle behövas.

Mot ovannämnda bakgrund tog Moderaterna 2020-12-01 ett initiativ i trafikutskottet. Vi konstaterade att tiden för den dispensmöjlighet som funnits på grund av pandemin var på väg att löpa ut. Moderaterna konstaterade att om inte ytterligare dispensmöjligheter medges är risken att tiotusentals yrkeschaufförer inte kommer att kunna utöva sitt yrke. Lastbilar och bussar tvingas stå stilla för att förarna inte har giltiga tillstånd. Det vore djupt olyckligt. Detta initiativ fick regeringen att agera. Regeringen har dock i propositionen valt att begränsa dispensperioden till sex månader. Regeringen agerar därmed som alltid under innevarande kris för sent och för lite.

Moderaterna värnar transportföretagens möjlighet att långsiktigt kunna planera och fullt ut kunna återstarta efter krisen. Ett års fortsatt dispens från färdigställd YKB-utbildning är rimligt i det läge som Sverige befinner sig i. Förslaget med endast sex månaders dispens innebär med stor sannolikhet att ärendet ånyo kommer att behöva hanteras av trafikutskottet i relativ närtid. Detta skapar en ytterligare osäkerhet i en redan mycket osäker tid för transportbranschen. Därför är det av yttersta vikt att regeringen efter att nu aktuell lagstiftning trätt i kraft ska besluta om föreskrifter med innebörden att den förlängda giltighetstiden för yrkeskompetensbevis ska gälla t.o.m. den 31 december 2021.

Moderaterna föreslår att det föreskrivs att det i lagen (2007:1157) om yrkesförar­kompetens ska införas en ny paragraf, 13 kap. 3 §, av följande lydelse.

Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetens­bevis. En förlängning får inte gälla längre än 11 månader med början den 1 februari 2021.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetens­bevis. Ett undantag får bara avse den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighets­tid har löpt ut under perioden den 1 november 2020–31 januari 2021 och får inte gälla längre än till och med den 31 december 2021.

Maria Stockhaus (M)

Sten Bergheden (M)

Åsa Coenraads (M)

Anders Hansson (M)

Helena Antoni (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Bordlagd: 2021-01-12 Hänvisad: 2021-01-12 Inlämnad: 2021-01-12 Granskad: 2021-01-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)