med anledning av prop. 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter försöksverksamheten

Motion 2020/21:3786 av Daniel Riazat m.fl. (V)

av Daniel Riazat m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:58.

Motivering

I propositionen föreslås en ändring i skollagen så att rektor kan besluta om att införa betyg från årskurs4. Det finns mycket som behöver förändras i den svenska skolan, samtidigt som skolan har ett behov av arbetsro och välförankrade och välutredda refor­mer. Betyg från årskurs4 är inte en sådan reform. Nyfikenhet och lust att lära är viktig­are som drivkraft för lärandet än ytterligare krav och betyg. Samverkan mellan lärare, förskollärare och fritidspedagog är väsentligt i grundskolans lägre åldrar. För att garan­tera elevernas rätt till kunskap behöver deras kunskapsutveckling följas upp. En tydlig och likvärdig uppföljning i tidig ålder är bättre än tidiga betyg. Det finns ingenting som talar för att betyg i tidiga åldrar har en positiv effekt på inlärningen; tvärtom ger det upphov till stress och tidig utslagning.

Den 1 mars 2017 beslutade riksdagen (bet. 2016/17:UbU10) att införa en försöksverk­samhet med betyg fr.o.m. årskurs4. Vänsterpartiet reserverade sig med hänvisning till motion 2016/17:3537 som innebar avslag till propositionen.

Skolan behöver mer resurser, fler anställda och ett slut på vinstintressen och vinst­uttag. Tidigare betyg är inte efterfrågade av någon inom skolväsendet och saknar stöd i forskningen. Vi instämmer därför i remissvaren från Barnombudsmannen, Falkenbergs kommun, Göteborgs universitet, Härryda kommun, Idéburna skolors riksförbund, IFAU, Kalix kommun, Kils kommun, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Myndigheten för delaktighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Sveriges Elevråd, Tingsryds kommun, Umeå universitet och Uppsala universitet som alla menar att det är ett dåligt förslag.

I samband med beslutet om försöksverksamheten med betyg från årskurs4 beslutade regeringen att ge Skolverket i uppdrag att utvärdera resultatet. Denna utvärdering ska vara klar i december 2021, vilket är ännu en anledning att avslå en ytterligare utökning av betygsexperimentet.

Riksdagen bör avslå regeringens proposition 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs4 efter försöksverksamheten. Detta bör riksdagen besluta.

Daniel Riazat (V)

Ida Gabrielsson (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-12-09 Bordlagd: 2020-12-14 Granskad: 2020-12-14 Hänvisad: 2020-12-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)