Med anledning av prop. 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel

Motion 2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att permanent avskaffa BNP-indexeringen på bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har i propositionen föreslagit att pausa den BNP-indexering som varit gällande sedan 1994. Det är ett lovande tecken att regeringen nu visar prov på viss insikt. Regeringen visar att man nu förstått att överindexeringen av bränsle­beskattningen nu börjat komma till sådana nivåer att det blir tydligt kännbart för människor som bor och verkar på platser som medför ett betydande transportavstånd.

Sverigedemokraternas ekonomiska politik för fram behovet av att avskaffa BNP-indexeringen av bränslen. Vår inställning skiljer sig dock från regeringens på det sättet att vi inte endast vill pausa den. I stället vill vi se att indexeringen avskaffas permanent.

Vi kan inte se att överindexeringen av bränslebeskattningen påtagligt har bidragit till de miljöpolitiska målsättningarna om minskade koldioxidutsläpp eftersom de som faktiskt behöver köra sin bil i vardagen kommer att göra detta ändå. Dessutom är Sveriges trafikutsläpp i ett globalt hänseende närmast försumbara. Det innebär att överindexeringen i praktiken inte leder till att uppfylla de förväntade målsättningarna utan i stället enbart blir en överbeskattning av vanligt folk i gles- och landsbygd som arbetar och driver småföretag – hushåll och småföretagare som också är helt beroende av sina fordon för att få sin vardag att gå ihop.

Utöver detta är det särskilt viktigt att bränsleskatterna för jord- och skogsbrukare sänks till EU:s miniminivåer. Vi jämför svenska villkor med danska och ser att jord- och skogsbrukare i Sverige behöver få konkurrenskraftiga villkor, så att svenska jordbrukare inte blir utkonkurrerade av jordbrukare i grannländerna. Det finns likaledes ett stort behov av att förändra reduktionsplikten, vilket vi också budgeterar för, eftersom miljöeffekten av denna är en chimär. 

Redan initialt är de svenska bränsleskatterna relativt höga, vilket har kommit till av både höga nominella skattebelopp och ovanpå detta överindexeringen. Vi behöver se till att bränsleskatterna har en rimlig nivå, och ett första bra steg är att stoppa över­indexeringen av bränsleskatter permanent för att påbörja en successiv omvändning av skattepolitiken på detta område.

Boende i gles- och landsbygd, jord- och skogsbrukare, småföretagare och transporter för vårt näringsliv i allmänhet, är uppenbara förlorare på regeringens politik.

Eric Westroth (SD)

David Lång (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-11-05 Granskad: 2020-11-09 Bordlagd: 2020-11-10 Hänvisad: 2020-11-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)