med anledning av prop. 2020/21:203 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

Motion 2020/21:4098 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som innebär att underhållet ska hanteras genom underhållsstöd i de fall en förälder vill det, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Inledning

Regeringen föreslår i proposition 2020/21:203 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet att underhållsstöd ska dras in om den bidragsskyldiga föräldern har fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot Försäkringskassan under minst tolv månader i följd. Förslaget innebär att den tid som den bidragsskyldiga föräldern ska fullgöra sin betalningsskyldighet gentemot Försäkringskassan innan indragning kan ske förlängs med sex månader. Om det finns särskilda skäl ska underhållsstöd ändå lämnas. Ett beslut om underhållsstöd på grund av särskilda skäl föreslås gälla under en tidsperiod om minst sex månader och högst fyra år. Efter att en tidsperiod med underhållsstöd på grund av särskilda skäl har löpt ut ska underhållsstöd lämnas med stöd av det under­liggande beslutet om att bevilja underhållsstöd (grundbeslutet), om förutsättningarna för sådant stöd fortfarande är uppfyllda.

Syftet med förslagen är att underlätta för föräldrar att komma överens i frågor som rör barnets försörjning och stärka tryggheten i situationer där det bör undvikas att för­äldrarna har kontakt. Det föreslås även en bestämmelse om skyldighet för Försäkrings­kassan att underrätta alla berörda personer om beslut om underhållsstöd på grund av särskilda skäl. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Ytterligare förändringar behövs

Förslagen i propositionen bygger på promemorian En justerad indragningsbestämmelse i underhållsstödet från Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS). Förslagen syftar till att åtgärda några brister i 2016 års reform inom underhållsstödet. Vänsterpartiet välkomnar att regeringen låtit utvärdera reformen och menar att de förslag som regeringen nu lägger fram går i rätt riktning. Vi anser dock att förslagen ger ett otillräckligt skydd för föräldrar och barn i vissa avseenden.

Vänsterpartiet anser att det borde krävas att båda föräldrarna är överens om att hantera frågan om underhåll mellan dem själva för att så ska bli fallet. I de fall en förälder är emot en sådan ordning finns det i regel en stark anledning till det. Det kan handla om anledningar som inte täcks av den föreslagna bestämmelsen om särskilda skäl där maktförhållandet mellan föräldrarna och deras relation gör det olämpligt att de har denna typ av kontakt. Framför allt handlar det om kvinnor som utsätts för olika former av ekonomiskt våld från män. En sådan ordning bör dessutom ge en mer lång­siktig och tryggare situation för de barn som berörs. Regeringen bör återkomma med förslag som innebär att underhållet ska hanteras genom underhållsstöd i de fall en förälder vill det. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Ida Gabrielsson (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Daniel Riazat (V)

Karin Rågsjö (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-06-16 Granskad: 2021-06-18 Bordlagd: 2021-06-21 Hänvisad: 2021-06-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)