med anledning av prop. 2020/21:200 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Motion 2020/21:4088 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:200.

Motivering

I propositionen föreslås att det införs en ny lag om tillfällig skattereduktion för arbets­inkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Skattereduk­tionen ges till fysiska personer med arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor och understigande 500 000 kronor om året. Skattereduktionen trappas emellertid av för inkomster över 300 000 kronor, vilket får till följd att marginalskatten höjs för inkomster under genomsnittet. Förslaget innebär också att skillnaderna mellan olika gruppers ekonomiska situation ökar då arbetslösa, pensionärer, sjukskrivna och andra grupper inte ges samma ekonomiska möjligheter. I lagförslagets utformning kan det särskilt sägas vara ofördelaktigt att pensionärer återigen ska betala mer i skatt i förhållande till de som förvärvsarbetar. I ett läge när man precis lyckats utjämna den tidigare skatteskillnaden mellan inkomst av tjänst och inkomst av pension, är det synnerligen olyckligt att återigen införa en skattereduktion som exkluderar inkomst av pensioner och därigenom bibehåller en vad man skulle kunna kalla pensionärsskatt.

Man kan dessutom inte förbigå det faktum att pensionärer är en av de grupper som drabbats hårt av svaga pensioner, regeringens straffbeskattning och nu senast i pandemin, både i hänseendet att de tvingats vara isolerade och i antal dödsfall, där personer förlorat sin livspartner och plötsligt blivit ensamma. Pandemin har dessutom skapat en merkostnad, inte enbart för förvärvsarbetande, utan även gruppen pensionärer har drabbats, då de uppmanats att inte gå i butiker, utan i stället handla matvaror på nätet för att få det hemlevererat. Det finns också anledning att förutsätta att gruppen pensionärer snabbt skulle omsätta en skattelättnad för konsumtion, vilket också skulle påverka det lokala näringslivet i rätt riktning i återhämtningen. Träffsäkerheten för ökade arbetskostnader till följd av pandemin är dessutom låg, då antalet skattebetalare som kan tänkas få tillgång till skattereduktionen under 2021 får antas vara begränsad eftersom de flesta som avses ta emot denna reduktion först kommer att kunna göra detta efter deklarationens inlämnande och ett eventuellt tillgodohavande på skattekontot blir disponibelt tidigast kvartal 2 2022.

Propositionen borde snarare ta ansats i att på ett mer effektivt sätt stimulera hushållen och att fler får del av skattereduktionen.

Eric Westroth (SD)

David Lång (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-06-09 Granskad: 2021-06-09 Bordlagd: 2021-06-10 Hänvisad: 2021-06-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.