med anledning av prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Motion 2020/21:4030 av Fredrik Malm m.fl. (L)

av Fredrik Malm m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

Motivering

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå för att underlätta för utlänningar som omfattas av den lagen att beviljas permanent uppehållstillstånd vid försörjning. Regeringen föreslår att tiden som en utlänning har på sig för att etablera sig på arbetsmarknaden och kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd vid försörjning efter att ha fullföljt sin utbild­ning ska förlängas från sex till tolv månader, att studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas när man bedömer om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är uppfyllt och att en viss form av subventionerad anställning, en s.k. yrkesintroduk­tionsanställning, ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd. Regeringen motiverar förslagen med det skärpta arbetsmarknadsläge som har uppstått till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Liberalerna delar i och för sig regeringens uppfattning att den pågående spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 har lett till ett skärpt arbets­marknadsläge med stigande arbetslöshet som följd. Men ett försvagat arbetsmarknads­läge är lika lite som gymnasiestudier en självständig grund för uppehållstillstånd.

Regeringens egna prognoser visar att långtidsarbetslösheten riskerar att öka och bita sig fast samt att allt fler, även de med gymnasieutbildning som tidigare inte var drab­bade, nu kan hamna där. Detta är dock något som ska angripas med ekonomisk-politiska åtgärder, inte migrationspolitiska. För att öka sysselsättningen måste regeringen snabbt återstarta ekonomin efter covid-19-pandemin genom att dels vidta åtgärder som minskar den generella arbetslösheten, dels göra särskilda insatser för att undvika att fler personer riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet.

Liberalernas uppfattning är att regeringen ska bedriva en generell ekonomisk politik för att öka sysselsättningen i stället för att besluta om särregler för vissa grupper, t.ex. för dem som omfattas av lagen om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. Vi motsätter oss också att studiemedel och den föreslagna formen av subventionerad anställning, en s.k. yrkesintroduktionsanställning, ska kunna ligga till grund för perma­nent uppehållstillstånd. Det är inte rimligt att offentligt finansierade anställningar uppfyller försörjningskravet och ska kunna ligga till grund för uppehållstillstånd. Det är att betrakta som ett avsteg från kravet på egen försörjning.

Liberalerna värnar asylrätten och står upp för en rättssäker asyllagstiftning. Den som är på flykt och är i behov av skydd ska få en fristad. Men för att asylrätten ska kunna upprätthållas behöver också den som saknar skyddsskäl lämna landet. Med serien av gymnasielagar har regeringen skräddarsytt en särlagstiftning för att en viss grupp per­soner som enligt domstolsprövning visat sig sakna skyddsskäl och som i dag är vuxna ändå ska få stanna i Sverige.

Liberalerna har hela tiden varit kritiska till detta och har pekat på vikten av en generell, långsiktig och stabil asyllagstiftning som utgår från behoven hos de människor som är på flykt och behöver en fristad. Med den nya propositionen vill regeringen i stället fortsätta att lappa på en särlagstiftning för en viss grupp.

Liberalerna kritiserade den ursprungliga lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå när den antogs av riksdagen då vi ansåg att lagen inte uppfyllde kraven på rättssäkerhet och att lagen var mycket oklar. En kritik som vi delade med lagrådet. De förändringar som föreslås i denna proposition innebär inte att lagen på ett tillfredsställande har förtydligats eller att förutsägbarheten och rättssäker­heten har förbättrats. Propositionen bör därför avslås i sin helhet.

Fredrik Malm (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-29 Bordlagd: 2021-05-04 Granskad: 2021-05-04 Hänvisad: 2021-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)