med anledning av prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg - reglering av undersköterskeyrket

Motion 2020/21:4007 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera en prövning av både kompetens och lämplighet hos yrkesutövaren och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utdrag ur belastningsregistret liknande det som sker för legitimationsyrken ska krävas och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den skyddade yrkestiteln undersköterska ska kunna återkallas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har varit drivande i införandet av legitimation för undersköterskor. Vi kan dock se att en skyddad yrkestitel kan vara en ändamålsenlig reglering av yrket.

Sverigedemokraterna anser till skillnad från regeringen att en reglering av yrket undersköterska med en skyddad yrkestitel bör inkludera en prövning av både kompetens och lämplighet hos yrkesutövaren. Undersköterskor arbetar nära patienter och brukare som är i en beroendeställning gentemot dem. Arbetet kan t.ex. utföras i patientens eller brukarens hem. Det är därför ett yrke där lämplighet är av särskild vikt.

Regeringen anser att ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska inte ska kunna återkallas eftersom man menar att konsekvenserna för en undersköterska som missköter sitt arbete i stället ska resultera i allmänt arbetsrättsliga regler om t.ex. upp­sägning eller omplacering.

Sverigedemokraterna anser att arbetsrättsliga regler inte är tillräckliga i fall där en undersköterska misskött sitt uppdrag. Efter avsked eller uppsägning kan undersköter­skan således börja arbeta hos annan arbetsgivare, vilket kan innebära fortsatt risk för misskötsel som också riskerar att påverka patientsäkerheten.

Vi anser därför att utdrag ur belastningsregistret, liknande det som sker för legiti­mationsyrken, ska krävas. Beviset bör även kunna återkallas om det erhållits på felaktig grund, exempelvis genom förfalskade intyg eller betyg.

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

Clara Aranda (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-27 Granskad: 2021-04-29 Bordlagd: 2021-04-30 Hänvisad: 2021-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)