med anledning av prop. 2020/21:174 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

Motion 2020/21:4021 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att plan- och bygglagen inte ska ge miljöorganisationer rätt att överklaga ett beslut om bygglov eller positivt förhandsbesked och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förtydliganden av hur information ska ges och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt – detta med utgångspunkt från synpunkter från Europeiska kommissionen på hur Sverige genomfört direktivet.

Anpassningar i svensk plan- och byggprocess krävs på grund av Europeiska kommissionens synpunkter på att Sverige inte till fullo genomfört direktivet. Effekterna kan dock bli negativa med fördröjd plan- och byggprocess och ökade byggkostnader, genom formen för regeringens förslag att miljöorganisationer ges rätt att överklaga bygglov och förhandsbesked som avser ett MKB-projekt och att det ska framgå av plan- och bygglagen (PBL). Det kommer att innebära en utdragen plan- och byggprocess. Flera remissinstanser inom byggsektorn och flera kommuner anser att förslaget kan både försena och fördyra byggprojekt.

Stadsbyggnadsprocessen ska för alla inblandade vara hanterbar och PBL snarare förenklas än försvåras. Det finns överklaganderätt för kommuninvånare enligt kommunallagen (2017:725). Miljöorganisationer (förening eller annan juridisk person) har rätt att överklaga beslut som faller under miljöbalken (1998:808), förkortad MB. Enligt PBL har kända sakägare och boende påverkansmöjlighet i samrådsprocessen, som har till syfte att samla bl.a. önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Överklaganderätt som avser miljöpåverkan enligt MB har även enligt PBL ideell förening eller annan juridisk person. Befintliga lagrum bör bemöta kraven, inte minst vid parallell användning. Är så ändå inte fallet är det fel väg att gå, att som i regeringsförslaget bygga ut lagstiftningen i PBL gällande klagorätt på specifikt bygglov och förhandsbesked och därmed försvåra processen.

Stor del av kritiken från Europaparlamentet och rådet handlar om att informationen behöver ökas på området i Sverige. Exempelvis ska allmänheten informeras elektroniskt, informeras om vilka beslut som kan komma att fattas, informeras då beslut har fattats samt informeras om samrådsresultaten. Regeringsförslagen kring dessa delar framstår som otydliga. Flera remissinstanser påpekar även behoven av förtydliganden om hur information ska ges.

Roger Hedlund (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-28 Bordlagd: 2021-04-29 Granskad: 2021-04-29 Hänvisad: 2021-04-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)