med anledning av prop. 2020/21:122 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna

Motion 2020/21:3920 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning om studiemedelssystemet i syfte att ytterligare underlätta studier i vuxen ålder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Studiestöd är för många en avgörande möjlighet för att kunna studera en önskad utbild­ning. Det är viktigt att studiestödet följer med och förändras i takt med att samhällets och behoven förändras. Det har blivit alltmer viktigt att det finns möjligheter att byta yrkesbana även om man befinner sig mitt i livet. Detta har ställtssin spets i samband med pandemin. Många behöver byta yrke eller förkovra sig för att inte hamna i arbets­löshet.

Coronakrisen har på kort tid ställt vårt land inför en rad nya utmaningar. Förutom pandemin ser vi även en stundande lågkonjunktur, vilken innebär att tusentals männi­skor har förlorat sina jobb, och behovet av utbildning för att kunna ställa om, komplet­tera kompetens och återinträda på arbetsmarknaden är stort. Även unga studenter som ska examineras framöver går en ny arbetsmarknad till mötes.

När gamla arbetssätt utmanas sker även en strukturomvandling i ekonomi, vilken påverkar arbetsmarknaden. På en arbetsmarknad där allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras ökar kraven på människor att rusta sig med nya kunskaper. Ett längre arbetsliv med större behov av kompetensutveckling och karriärbyten kommer att bli regel snarare än undantag. Det betyder att kunskap och kompetens kommer att få en allt större betydelse som trygghet på arbetsmarknaden. En viktig del i det nya samhälls­kontraktet kommer att vara att både företag och det offentliga behöver skapa bra vägar till omställning mitt i arbetslivet och att arbetstagare vänjer sig vid tanken att byta yrke och är villiga att ställa om. Moderaterna välkomnar därför regeringens satsningar på ökade möjligheter till studiestöd, bl.a. bättre studiestöd högre upp i åldrarna, vilket Moderaterna motionerat om i flera år. Vi ser dock att fler förändringar behöver göras och föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning som ser över studiemedels­systemet i syfte att ytterligare underlätta studier i vuxen ålder. Inom ramen för en sådan utredning bör exempelvis höjda tilläggsbelopp och åtgärder för att öka möjligheten till stipendier övervägas för att bidra till ökade möjligheter att studera högre upp i åldrarna.

Sverige har som ett teknikmoget och högteknologiskt land en unik position att bli digitaliseringens vinnare. Det kommer dock att kräva att vi utmanar gamla sätt att göra saker och omprövar traditionella grepp. Vår förmåga att kombinera tekniskt kunnande med förståelse för hur människor och system fungerar har legat till grund för många svenska exportframgångar. Detta är något vi måste fortsätta med.

Men det räcker inte. Inom flera samhällsbärande yrken råder det stor brist på perso­nal. För många studenter är det svårt att få studiemedlet att räcka till för att finansiera en studentbostad. Därför prioriterar Moderaterna satsningar även inom dessa områden.

Det är viktigt att det finns goda möjligheter att byta yrkesbana även om man befin­ner sig mitt i livet. Därför lägger Moderaterna fram flera förslag för att göra det lättare att studera i vuxen ålder. Moderaterna vill därför höja fribeloppet, utöka antalet studie­veckor för den som fyllt 40 år samt höja åldersgränsen för studiemedel och tilläggslånet för studerande med barn.

Redan 2109 lade Moderaterna fram ett omställningspaket med flera förslag för att göra det lättare att studera i vuxen ålder. Förslagen gick ut på att höja fribeloppet från 170000 kronor till 200000 kronor/kalenderår, utöka antalet studieveckor för den som fyllt 40 år från 40 veckor till 60 veckor, höja åldersgränsen från 56 år till 60 år för studiemedel samt öka tilläggslånet för studerande över 25 år med barn från 3800 kronor per månad till 5000 kronor per månad.

År 2020 föreslog Moderaterna att riksdagen skulle anvisa anslagen för 2021 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget som presenteras i tabell 1 i motion 2020/21:3333. Att en utredning av studiemedelssystemet och en utredning om ett nytt stipendiesystem för ökad genomströmning på högskolan ska genomföras samt att höja tilläggsbeloppet för studielån.

Kristina Axén Olin (M)

Lars Püss (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Noria Manouchi (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-01 Bordlagd: 2021-04-08 Granskad: 2021-04-08 Hänvisad: 2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)