med anledning av prop. 2020/21:107 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Motion 2020/21:3888 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar i fråga om lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till utgången av maj 2021, dels att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2021, dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse: ”Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före utgången av juni 2021”, och dels att lagändringen ska träda i kraft den 31 maj 2021.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen en förlängning av giltighetstiden för lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från den 31 maj 2021 till den 30 september 2021.

Centerpartiet har sedan våren 2020 drivit på för att införa en bred pandemilag baserad på hur vi bäst kan begränsa smittspridningen. För oss har utgångspunkten hela tiden varit att åtgärderna mot pandemin ska rikta in sig på att bromsa smittspridningen på ett träffsäkert sätt. Då krävs möjlighet till anpassade men tydliga restriktioner och konsekvenser för verksamheter som inte sköter sig. Riksdagen fattade beslut om pandemilagen (2021:4) i januari 2021.

Centerpartiet drev samtidigt igenom ett tilläggsbeslut om ekonomisk kompensation till verksamheter som påverkas negativt av beslut i enlighet med lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder eller pandemilagen. Tyvärr har utbetalningen av stöden gått alldeles för långsamt, vilket har försatt onödigt många företag i kris, inte minst i den bransch som omfattas av förslaget i den nu aktuella propositionen.

Oppositionen i riksdagen, remissinstanserna och Lagrådet fick mycket kort tid på sig att analysera förslagen och komma med relevanta synpunkter inför riksdagens behand­ling av pandemilagen. En konsekvens av detta var att det inte var praktiskt möjligt att ta ställning till om de frågor som regleras i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i stället borde regleras i den bredare pandemilagen. 

Vi anser att det i skrivande stund är för tidigt att ta ställning till om lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen den 31 maj ska förlängas i fyra månader eller om andra beslut och åtgärder kommer att vara nödvändiga för att skydda liv och hälsa på ett så effektivt och rättvist sätt som möjligt.

Vi föreslår mot denna bakgrund att lagen förlängs t.o.m. den 30 juni i linje med de statliga stöden till företag som påverkas av restriktionerna, men förbehåller oss möjligheten att inte yrka bifall till detta förslag när det i maj är dags att fatta beslut.

Sofia Nilsson (C)

Anders W Jonsson (C)

Johanna Jönsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-03-24 Granskad: 2021-03-24 Bordlagd: 2021-03-25 Hänvisad: 2021-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)