Med anledning av prop. 2020/21:107 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Motion 2020/21:3885 av Clara Aranda m.fl. (SD)

av Clara Aranda m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa underlag för proportionalitetsbedömning i anslutning till beslut om föreskrifter som meddelas enligt lagen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att restriktioner, föreskrifter och allmänna råd bör tas fram i nära dialog med relevanta branschorganisationer och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten att anpassa föreskrifter om begränsningar efter lokala förutsättningar bör vara huvudregel och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen som huvudregel bör föreslå kompensation till enskilda som drabbas ekonomiskt av föreskrifter eller beslut som riktas mot dem med stöd av lagen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den 1 juli trädde lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings­ställen i kraft. Eftersom lagen är tidsbegränsad och därmed gäller fram till utgången av maj 2021 har regeringen i propositionen föreslagit att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av september 2021. Föreslagna lagändringar ska träda i kraft den 31 maj 2021.

De föreslagna ändringarna i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings­ställen innebär att regeringen, alternativt den myndighet som regeringen ger ansvaret, i det fall det är nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19, får meddela föreskrif­ter om att serveringsställens öppettider ska begränsas. Regeringen får vidare, utifrån samma förutsättningar och om andra smittskyddsåtgärder bedöms som otillräckliga, meddela föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda. Dessa föreskrifter ska underställas riksdagens prövning.

I anslutning till att lagen kompletterades med mer långtgående befogenheter för regeringen när riksdagen behandlade den tillfälliga pandemilagen, föreslog Sverige­demokraterna att riksdagen ska pröva långtgående begränsningar av öppettider. Detta skulle t.ex. komma i fråga för restriktioner som påtagligt begränsar enskildas möjlig­heter att bedriva näringsverksamhet. Syftet skulle vara att riksdagen skulle få möjlighet att säkerställa att avvägningen sker på ett proportionerligt och välunderbyggt sätt, där effekten av t.ex. mycket begränsade öppettider i förhållande till smittspridningen kan vederläggas på ett sätt där nyttan överväger de mycket långtgående konsekvenser som drabbar restaurang- och besöksnäringen, arbetsmarknaden och samhällslivet i stort.

Under påtaglig tid har öppettiderna på serveringsställen genom föreskrifter begrän­sats på ett sätt som i praktiken gör det svårt för många restauranger att bedriva sin kärnverksamhet. Flera remissinstanser anför att oförändrade begränsningar innebär stora och svåra konsekvenser för restaurangnäringen och arbetsmarknaden. Sverigedemokra­terna har återkommande i dialog med regeringen krävt att regeringen tydligare redovisar en proportionalitetsbedömning för de begränsningar av öppettider som beslutats. Regeringen har dock varken som svar på Sverigedemokraternas begäran eller i den nu aktuella propositionen presenterat någon utvecklad motivering bortom att serverings­ställen av Folkhälsomyndigheten bedöms utgöra en riskmiljö. Med anledning av de långtgående konsekvenser som fortsatta restriktioner kan antas få både för enskildas ekonomiska ställning och för grundlagsfästa rättigheter bör riksdagen i ett tillkänna­givande begära att regeringen i anslutning till beslut som rör begränsningar av öppettider säkerställer att en analys av proportionalitetsbedömningen tillhandahålls riksdagen. En sådan analys bör ha stöd i evidensbaserade studier och tillgänglig kunskap om smittspridningen på serveringsställen och redovisa vilka alternativa och mindre långtgående åtgärder som bedömts som otillräckliga. Sverigedemokraterna vill i det sammanhanget poängtera vikten av att det epidemiologiska läget analyseras kontinuerligt för att besluten ska sta tänkbara träffsäkerhet.

När beslut om smittskyddsåtgärder ska fattas bör dessa vidare tas fram i nära dialog med relevanta branschorganisationer, för att åtgärderna ska vidtas med så god förutse­barhet som möjligt och därmed underlätta för de som bedriver verksamheterna.

Sverigedemokraterna anser även att möjligheten till mer lokalt och regionalt anpas­sade restriktioner som huvudregel bör användas, för att begränsningar av samhällslivet bättre anpassas utifrån det aktuella smittspridningsläget i respektive region och att åtgärder, i enlighet med lagens intentioner, inte blir mer långtgående än vad som är nödvändigt.

Föreskrifter som meddelas med stöd av den föreslagna förlängda lagen kan komma att innebära svåra negativa ekonomiska konsekvenser för enskilda. Eftersom dröjsmål med utbetalningar av ersättning snabbt kan få stora konsekvenser för enskilda är det viktigt att skapa både förutsebarhet för den enskilde och förutsättningar för riksdagen att snabbt fatta beslut om nödvändiga ersättningar. Riksdagen bör därför understryka beho­vet av att regeringen i anslutning till beslut som drabbar enskilda skyndsamt redovisar vilka åtgärder som är nödvändiga för att ge stöd till sektorer som påverkas och som huvudregel bör föreslå kompensation till enskilda som drabbas ekonomiskt.

Clara Aranda (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-03-24 Granskad: 2021-03-24 Bordlagd: 2021-03-25 Hänvisad: 2021-03-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)