med anledning av prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan

Motion 2019/20:3480 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:3480

av Jens Holm m.fl. (V)

med anledning av prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Bakgrund

4 Regeringens handlingsplan otillräcklig

4.1 Tvärsektoriella åtgärder

4.1.1 Myndigheter och statliga bolag ska verka i enlighet med klimatmål

4.1.2 Samhällsmål i enlighet med klimatmålen bör åtgärdas skyndsamt

4.1.3 Sverige bör anta klimatmål om nollutsläpp senast 2040

4.1.4 Klimatmål bör uppnås genom egna nationella utsläppsminskningar

4.1.5 Klimathandlingsplanen bör innehålla kvantifierbara åtgärder

4.1.6 Klimathandlingsplanen bör utökas med åtgärder för ökad jämlikhet och jämställdhet

4.2 Prissättning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-01-24 Granskad: 2020-01-30 Bordlagd: 2020-01-31 Hänvisad: 2020-02-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (74)