med anledning av prop. 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030

Motion 2020/21:357 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tydliggöra hur de delar av Sveriges politik för global utveckling (PGU) som inte omfattas av det nya målet för Agenda 2030 ska följas upp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Propositionen redogör för regeringens inriktning för arbetet med att genomföra Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Som ett led i arbetet föreslår regering­en ett övergripande, riksdagsbundet mål som förankrar och tydliggör Sveriges åtagande att genomföra Agenda 2030 genom att föra en samstämmig politik nationellt och interna­tionellt. Regeringen föreslår att det nya målet ska följas upp och redovisas samlat till riksdagen i en särskild bilaga i budgetpropositionen minst en gång per mandatperiod. 

Kristdemokraterna anser att arbetet med att genomföra Agenda 2030 för en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – är av största vikt och välkomnar därför propositionens intention att ta arbetet med att genomföra Agenda 2030 vidare. Att inrätta ett riksdagsbundet mål kan vara en del i att tydliggöra Sveriges åtagande och säkerställa att arbetet med Agenda 2030 blir en del av ordinarie politiska processer.

I propositionen föreslås att det nya målet för Agenda 2030 ersätter nuvarande mål för den samstämmighetspolitik som förts inom ramen för Sveriges politik för global utveckling (PGU). Regeringen förtydligar dock att övriga delar av PGU fortsatt gäller, vilket framför allt handlar om mål och inriktning för utvecklingssamarbetet. I det för­slag till uppföljning som regeringen presenterar fastslås dock att redovisningen av det nya Agenda 2030-målet ska ersätta den resultatredovisning som tidigare gjorts för PGU. Det innebär att den särskilda resultatredovisning av PGU som har gjorts till riksdagen vartannat år integreras i och ersätts av redovisningen för Agenda 2030.

Kristdemokraterna ser inga större problem med att det nya målet för Agenda 2030 ersätter nuvarande mål för PGU gällande samstämmigheten men ställer sig frågande till hur de delar av PGU som fortsatt gäller – såsom mål och inriktning för utvecklingssam­arbetet – kommer att följas upp när PGU-redovisningen ersätts av den i propositionen föreslagna Agenda 2030-redovisningen. propositionens förslag gällande mål endast delvis ska ersätta nuvarande PGU-mål, men dess förslag gällande redovisning verkar ersätta hela PGU-redovisningen, skapas osäkerhet kring hur mål och inriktning för ut­vecklingssamarbetet kommer att följas upp i framtiden. Dessutom föreslås att det nya Agenda 2030-målet ska följas upp minst en gång per mandatperiod, medan PGU-redo­visningen har lämnats till riksdagen vartannat år. I värsta fall innebär det en halvering av redovisningstillfällena.

Kristdemokraternas utgångspunkt för politiken bottnar i varje människas unika värde, vilket inte begränsas av nationsgränser. Vår övertygelse om vårt solidariska, gemensam­ma ansvar för varandra tar sig uttryck genom bl.a. utvecklingssamarbetet. Att säkerställa att detta arbete följs upp och utvärderas noggrant är centralt. Ett effektivt och ändamåls­enligt bistånd som kommer den mest behövande till del bygger på möjligheten att följa upp och utvärdera politikens genomförande. Vi anser därför att regeringen bör återkom­ma med ett förtydligande kring hur de delar av PGU som inte omfattas av det nya mål för Agenda 2030 som föreslås i propositionen ska redovisas. I det fall det saknas en plan för hur dessa delar av PGU ska följas upp bör regeringen skyndsamt återkomma till riksdag­en med en sådan. Detta bör regeringen ges till känna.

 

 

Jakob Forssmed (KD)

 

Sofia Damm (KD)

Hans Eklind (KD)

Hampus Hagman (KD)

Désirée Pethrus (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-23 Bordlagd: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-24 Hänvisad: 2020-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)