med anledning av prop. 2018/19:124 En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Motion 2018/19:3122 av Ulla Andersson m.fl. (V)

av Ulla Andersson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att flyttavgiften ska vara begränsad till ett avgiftstak som är uttryckt i kronor och som ska presenteras för kunden innan försäkringen tecknas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

De nuvarande reglerna för kunder som vill flytta sitt försäkringssparande från ett bolag till ett annat är krångliga och medför ofta höga flyttavgifter. Regelverket har utretts i omgångar och i propositionen En effektivare flytträtt av försäkringssparande lägger regeringen fram förslag till ändrat regelverk. Regeringen föreslår att:

Vid återköp eller överföring av individuell personförsäkring med sparmoment ska ett försäkringsföretag få ta ut avgifter som högst uppgår till ett belopp som motsvarar (i) direkta kostnader för den administrativa hanteringen av återköp eller överföringar, beräknade för försäkringar av samma slag, och (ii) kvarstående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga till den återköpta eller överförda försäkringen. Regeringen föreslår vidare att ett försäkringsföretag inte ska få ta ut någon avgift för kvarstående anskaffningskostnader senare än tio år efter det att försäkringsavtalet ingicks.

Även om regeringens förslag går i rätt riktning kommer det föreslagna regelverket, om det vinner laga kraft, att alltjämt vara otydligt för konsumenterna och riskera att leda till höga avgifter vid flytt av sparande. Man kan tänka sig olika lösningar för att få ned flytt­avgifterna. Konkurrensverket har i rapporten Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden – potentiella inlåsningseffekter bland pensionsförsäkringar (2016:12) föreslagit att det införs en tidsbegränsning för den delen av flyttavgiften som motsvarar de administrativa kostnad­erna som är förknippade med hantering av flytten. Verket föreslår att tidsbegränsningen för fond- eller depåförsäkring sätts till fem år och för traditionell försäkring till åtta till tio år. Sparbankernas Riksförbund och försäkringsbolaget Brummer Life föreslår i stället att flytt­avgiften ska vara begränsad till ett avgiftstak som är uttryckt i kronor och som presenteras för kunden innan försäkringen tecknas. Vänsterpartiet anser att denna modell är att föredra.

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att flyttavgiften ska vara begränsad till ett avgiftstak som är uttryckt i kronor och som ska presenteras för kunden innan försäkringen tecknas. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Ulla Andersson (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Ali Esbati (V)

Ida Gabrielsson (V)

Tony Haddou (V)

Christina Höj Larsen (V)

Daniel Riazat (V)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Ciczie Weidby (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-06-13 Bordlagd: 2019-06-17 Granskad: 2019-06-17 Hänvisad: 2019-06-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)