med anledning av prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Motion 2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. (M)

av Andreas Norlén m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör göra en uppföljning och utvärdering av tillämpningen av den nya bestämmelsen om kommunal avtalssamverkan, särskilt för att ta reda på om kommuner eller landsting lämnar anbud i andra kommuners eller landstings upphandlingar, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi står i princip bakom förslaget i propositionen om en generell bestämmelse om kommunal avtalssamverkan. I Kommunutredningens slutbetänkande En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) anges att utredningens förslag i och för sig öppnar upp för kommuner att lämna anbud i offentliga upphandlingar som genomförs av andra kommuner och att detta skulle kunna leda till en konkurrenssnedvridning i sådana situationer (s. 180 och 189 ff.) Utredningen understryker att syftet med bestämmelsen inte är att kommuner och landsting ska kunna lämna anbud i andra kommuners och landstings upphandlingar. Att detta inte är syftet framhålls även i propositionen (2017/18:151 s. 67). Det finns dock inte något uttryckligt förbud i den nya lagstiftningen mot sådan anbudsgivning, vilket innebär att det finns en risk för att kommuner eller landsting trots sagda förarbetsuttalanden väljer att lämna anbud i andra kommuners eller landstings upphandlingar. Det vore olyckligt. Därför är det viktigt att regeringen gör en uppföljning och utvärdering av de nya reglerna för att ta reda på om kommuner eller landsting missbrukar den nya bestämmelsen genom att lämna anbud i andra kommuners eller landstings upphandlingar. Denna uppföljning bör inledas relativt kort tid efter bestämmelsernas ikraftträdande, för att det ska vara möjligt för regeringen och riksdagen att ingripa snabbt om det visar sig att reglerna missbrukas. Det bör dock också göras en uppföljning när reglerna varit i kraft en längre tid, för att se dels om de haft avsedd effekt, dels om det har förekommit missbruk.

Andreas Norlén (M)

Annicka Engblom (M)

Marta Obminska (M)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Dag Klackenberg (M)

Ida Drougge (M)

Jörgen Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-04 Granskad: 2018-04-05 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)