med anledning av prop. 2014/15:116 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

Motion 2014/15:3096 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD)

av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2014/15:116 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen.

Motivering

Sverigedemokraterna har som utgångspunkt att samarbetet med övriga EU-stater bör ske på ett mellanstatligt plan och partiet motsätter sig varje steg mot överstatlighet och federalism. Straffrätten och dit tillhörande politikområden bör i största möjliga utsträckning hanteras av medlemsstaternas regeringar, och regeringens proposition ser vi som ett steg i rakt motsatt ritning.

Syftet med införandet av en mekanism för erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder är att hantera problemet med brottsmisstänka som har hemvist i annan medlemsstat än rättegångslandet. Sverigedemokraterna ser behovet av att åtgärda problemet men anser att preventiva åtgärder i form av inskränkningar av den fria rörligheten är en bättre väg att gå.

Sverigedemokraterna ser även flera problem med förslaget i sig. Så som Åklagarmyndigheten påpekar i sitt utlåtande finns risken att brottsutredningar förlängs och försvåras på grund av att den misstänkte inte befinner sig i rättegångslandet. Språkproblem och begränsade möjligheter till snabb kommunikation kommer vidare att ställa stora krav på åklagarna. Risken för undandragande av lagföring är större när den misstänkte kommer att lämna landet för att sedan självmant, på egen bekostnad, återvända för eventuella förhör och rättegång.

Man påpekar även att utfärdande av en övervakningsorder inte i alla situationer kommer att vara den misstänkte till fördel. Eftersom utredningen riskerar att försenas kommer övervakning och reseförbud i många situationer att gälla för en längre tid än den misstänkte annars skulle suttit frihetsberövad. I de fall det finns flera misstänkta och endast en av dessa erbjuds övervakning i hemvistlandet kommer häktningstiden för övriga misstänkta att bli längre. Eftersom en nedre gräns för brottets straffvärde och proportionalitetsbedömning saknas finns också en uppenbar risk att Sverige tvingas verkställa beslut som är helt främmande för den svenska rättsordningen.

Lagföringen i okomplicerade mål kan klaras av under den tid som den misstänkte sitter frihetsberövad i väntan på att beslutet ska erkännas av den andra medlemsstaten, medan det i mer komplicerade utredningar är olämpligt att utfärda ett beslut om övervakningsåtgärder eftersom sådana utredningar kräver mer insatser. Användningsområdet för åtgärden torde därför vara begränsad.

Sverigedemokraterna ifrågasätter även att regeringen i propositionen inte ens reflekterat över kapaciteten hos de rättsvårdande myndigheterna i övriga medlemsstater. Europeiska unionen har sju medlemsstater som rankas lägre än 50 på Transparency Internationals topplista över korrumperade länder. Regeringens blinda tillit till dessa länders rättssystem är minst sagt oroande.    

Sverigedemokraterna är även främmande för tanken på att kompromissa med effektiviteten inom rättsväsendet med syftet att spara pengar. Vi ser inte heller ett minskat användande av icke-frihetsberövande åtgärder som ett självändamål. För oss är istället brottsofferperspektivet och skyddet för allmänheten styrande inom kriminalpolitiken.

.

Kent Ekeroth (SD)

Adam Marttinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-05-15 Granskad: 2015-05-18 Bordlagd: 2015-05-19 Hänvisad: 2015-05-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)