med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

Motion 1997/98:Jo79 av Leif Marklund och Ulf Kero (s)

av Leif Marklund och Ulf Kero (s)
Från budgetåret 1992/93 upphörde det statliga stödet för
byggande av skogsbilvägar. För erhållande av stödet var det
viktigaste kravet att vägen kunde passas in i en vägnätsplan
med stor miljöhänsyn. Den "Nya skogspolitiken" från 1994
gav den enskilda större eget ansvar med en "Anmälningsplikt
av väggator". I Svl 30 § infördes föreskrifter och allmänna
råd om naturvårdshänsyn.
Av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverkets utvärdering framgår att det skett
en anmärkningsvärd försämring såväl med inpassning till en vägnätsplan
som miljömässig riktighet, det vill säga minskad hänsyn mot stränder och
vattendrag, felaktiga trumläggningar och dåligt lagda skärningsslänter och
bankhöjder. Denna ur samhällsplanerings- såväl som miljömässig synpunkt
viktiga fråga berörs ej i propositionen vilket får ses som en brist.
Den försämring som skett vid byggande av skogsbilväg kan förändras
genom en ändring i skattereglerna.
Vid anläggandet av skogsbilvägar görs avdrag för nerlagda kostnader
enligt två modeller, avskrivning alternativt direktavdrag.
Avskrivningsmodellen nyttjas vid anläggandet av väg med bra standard
och ofta i samverkan med annan markägare. Direktavdrag tillämpas vid
anläggandet av s.k. traktorväg eller sämre skogsbilväg och inte i samverkan
med annan markägare. Vidare saknas ofta erforderlig naturvårds- och
vägbyggnadskompetens vid denna typ av vägbyggandeåtgärd.
Konsekvensen av ovanstående är att den ur skattesynpunkt för den enskil-
de mest fördelaktiga skattemodellen (direktavdrag) motverkar anläggandet
av bra skogsbilvägar.
Detta kan ses som att samhället genom förmånligt skatteavdrag (bidrag)
medverkar till att landskapet onödigtvis fragmenteras med stora konse-
kvenser för naturmiljön och samhällsekonomin.
Ett sätt att motverka denna negativa utveckling är en ändring av skatte-
reglerna. Detta kan göras genom att all vägbyggnad likställs skattemässigt,
och för möjligheten till skatteavdrag krävs intyg på att:
väganläggningen kan inpassas i vägnätsplan,
samverkan med annan markägare är eftersträvad,
hänsyn tagits till kultur och naturmiljön,
god vägbyggnadsteknik tillämpas.
Ovanstående faktorer är mätbara. Den som lämpligen kan utfärda  nämnda
intyg är skogsvårdsstyrelsen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av åtgärder för att stimulera anläggandet av
skogsbilvägar.

Stockholm den 9 juni 1998
Leif Marklund (s)

Ulf Kero (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-06-09 Hänvisning: 1998-06-10 Bordläggning: 1998-06-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)