med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

Motion 1997/98:Jo78 av Leif Marklund och Mats Lindberg (s)

av Leif Marklund och Mats Lindberg (s)
Utveckla sektorsansvaret i
skogspolitiken
Regeringen konstaterar att varken skogspolitikens
produktionsmål eller dess miljömål har nåtts ännu. För att
påskynda måluppfyllelsen föreslår regeringen bl a ändringar
i  skogsvårdslagen och vissa resursförstärkningar.
Sektorsansvaret ingår numera som en viktig del i huvudstrukturen och
principerna bakom skogspolitiken. I propositionen saknas en samlad bedöm-
ning om hur regeringen ser på hur skogsbruket tar sitt ansvar bl a när det
gäller långsiktigheten i frivillig naturhänsyn. Inte heller i Skogsstyrelsens
utvärdering har frågan om sektorsansvaret tagits upp på ett annat sätt.
Enligt vår mening är det viktigt att sektorsansvaret, definierat som frihet
under ansvar för skogsägaren, kan utvecklas genom nya former av samarbete
mellan skogsägare och skogvårdsstyrelsen. Erfarenheterna av de civil-
rättsliga naturvårdsavtal, som skogsägarna frivilligt kan träffa med staten, är
ett bra exempel på hur sektorsansvaret kan utvecklas.
Friheten i sektorsansvaret borde kunna utvecklas för de markägare som är
villiga att ta ett frivilligt ansvar för skogspolitikens båda mål dvs
produktions- och miljömål. Fortsatt kunskapsutveckling och dagens moderna
skogsbruksplaner är förutsättningar för en mer samlad diskussion på
fastighetsnivå. Det finns stora möjligheter att effektivisera rådgivningen och
informationen till skogsägarna med dessa förutsättningar som grund.
Ett samråd med hela fastigheten som utgångspunkt vid ett och samma
tillfälle, med färska och relevanta data över skogsinnehavet i såväl det korta
som långsiktiga tidsperspektivet, skiljer sig avsevärt från en dyr och
irriterande byråkrati kring ett enskilt bestånd eller objekt. Såväl myndigheten
som skogsägarna har allt att vinna på en funktionell rådgivning och minskad
byråkrati genom att effektivisera samrådet till att gälla hela fastigheten.
Vi anser därför att regeringen bör ta initiativ till att regelverket inom
ramen för nuvarande skogsvårdslag utformas så att en utveckling av
sektorsansvaret i enlighet med vad som anförts i motionen ej hindras.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen bör ta initiativ till att underlätta en utveckling av
formerna för sektorsansvaret.

Stockholm den 9 juni 1998
Leif Marklund (s)

Mats Lindberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-06-09 Hänvisning: 1998-06-10 Bordläggning: 1998-06-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)