Mälarfarleden och Hjulstabron

Motion 2021/22:4046 av Mikael Damsgaard (M)

av Mikael Damsgaard (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att så snart som möjligt anpassa Hjulstabron för att större fartyg ska kunna passera och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genom att flytta gods från landtransporter till sjöfart kan stora vinster uppnås. Det minskar transporternas klimatavtryck väsentligt liksom att ett hårt belastat väg- och järnvägsnät avlastas.

Nu pågår Mälarprojektet som syftar till att kunna ta in större fartyg till hamnarna i Västerås och Köping. Projektet innefattar bland annat ombyggnation av slussen i Södertälje samt muddring av Mälarfarleden och de två mälarhamnarna. Dessvärre finns inget beslut om anpassning av Hjulstabron där väg 55 korsar Mälarfarleden. Om Hjulstabron inte byggs om alternativt ersätts med en ny bro kommer de stora investeringar som görs i slussen, farled och hamnar inte fullt ut kunna nyttogöras. Det är därför angeläget att Hjulstabron så snart som möjligt anpassas för att större fartyg ska kunna passera bron.

 

 

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)