Lex Sarah inom skolan

Motion 2020/21:2131 av Daniel Andersson m.fl. (S)

av Daniel Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ”lex Sarah” inom skolan och om att tillsätta en utredning för att komma till rätta med missförhållanden som kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering i skolan måste stärkas. Lärare och annan skolpersonal behöver ha kunskap och kompetens för att kunna förebygga kränkningar och hantera trakasserisituationer och systematiskt arbeta för en öppen och välkomnande skola. Vi menar att det behöver övervägas huruvida en ”lex Sarah” bör införas som innebär att personalen på alla skolor – oavsett huvudman – har skyldighet att rapportera missförhållanden som våld, kränkningar och trakasserier. Detta kan även gälla huruvida likabehandlingsplanen och värdegrunden efterlevs. En möjlighet är att denna rapportering kan ske på ett snarlikt sätt som inom vården, men det är samtidigt viktigt att överväga och beakta hur en sådan förändring skulle inverka på lärarnas administrativa börda, som samtidigt behöver minska. Det bör också övervägas om en skärpning av skollagen gällande skolors skyldighet att agera mot kränkningar ska införas, så att skolor blir skyldiga att få stopp på missförhållandena inom en viss tidsperiod.

Daniel Andersson (S)

Anna Wallentheim (S)

Emilia Töyrä (S)

Hillevi Larsson (S)

Johan Büser (S)

Sultan Kayhan (S)

Teres Lindberg (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)