Kvotering inom polis och brandkår

Motion 2013/14:Ju441 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fysiska kraven vid polisantagningen ska höjas för båda könen till männens tidigare nivå.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fysiska kraven vid brandkårsantagningen ska höjas för båda könen till männens tidigare nivå.1

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det tidigare provet i svenska vid polisutbildningsantagningen ska återinföras.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det tidigare kravet på skrivet högskoleprov vid polisutbildningsantagningen ska återinföras.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte polisen ska tillåtas bedriva s.k. positiv särbehandling eller kvotering genom att anta mindre kvalificerade till respektive utbildning endast för att de är av ett visst kön eller av invandrarbakgrund, och inte heller ska sådan praxis få ske i val mellan två med lika kvalifikationer.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brandkåren inte ska tillåtas bedriva s.k. positiv särbehandling eller kvotering genom att anta mindre kvalificerade till respektive utbildning endast för att de är av ett visst kön eller av invandrarbakgrund, och inte heller ska sådan praxis få ske i val mellan två med lika kvalifikationer.1

 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen inte ska tillåtas bedriva riktade kampanjer i syfte att rekrytera personer från minoritetsgrupper eller ett visst kön.

 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brandkåren inte ska tillåtas bedriva riktade kampanjer i syfte att rekrytera personer från minoritetsgrupper eller ett visst kön.1

1 Yrkandena 2, 6 och 8 hänvisade till FöU.

Motivering

Dagens polisutbildning har ingen brist på kvalitetsmässigt urval att inhämta nya poliser ifrån. År 2011 gick det hela 16 065 sökande på 705 antagna1. Polisens rekrytering sker dock på mer än kvalitetsmässig basis. Att det sedan länge skett en etnisk och könsmässig kvoteringsdiskriminering vid antagningen till polisutbildningen är ingen hemlighet2. Rikspolisstyrelsen har gång på gång vidtagit olika åtgärder för att göra poliskårens sammansättning mer politiskt korrekt. Uppenbarligen räckte inte lättare krav på fysiska och språkliga kunskaper för att de politiskt korrekta målen skulle uppnås. Nu har man istället helt förändrat antagningskraven och detta till det sämre:

 • De fysiska kraven har sänkts för båda könen till kvinnornas nivå.

 • Språkprovet i svenska har tagits bort.

 • Kravet på skrivet högskoleprov har tagits bort.

I Sverige har nu polisutbildningen de lägsta antagningskraven i Norden3.

Resultatet i detta fall blir att den högkvalificerade poliskår vi har idag, som måste vara själva förutsättningen för att lösa polisorganisationens problem, sänks till en lägre nivå. Ytterst är detta ett självmål i spelet mot de grova brottslingarna men även ett slag i ansiktet på alla våra duktiga poliser, vars yrke nu får sänkt status.

Sverigedemokraterna har en helt annan utgångspunkt än Rikspolisstyrelsen. Vi menar att kampen mot brottsligheten och arbetet för samhällstryggheten är polisens främsta mål vid rekrytering av nya poliser. Därför är det viktigt att objektivt mätta fysiska och språkliga kvalifikationer inte tummas på. Inte heller betvivlar vi att sökande med kvinnligt kön eller med invandrarbakgrund kommer in på en polisutbildning med kvalitetssäkrande krav om de verkligen är lämpliga för polisyrket.

Jag vill därför att de fysiska kraven höjs för båda könen till samma nivå som tidigare gällde män. Vidare att provet i svenska och kravet på skrivet högskoleprov återinförs. Avslutningsvis vill jag att polisen inte ska tillåtas bedriva positiv särbehandling eller kvotering genom att anta mindre kvalificerade sökande endast för att dessa är av ett visst kön eller av invandrarbakgrund. Ej heller ska sådan praxis få ske i val mellan två med lika kvalifikationer. Dessutom ska polisen inte tillåtas att bedriva kampanjer som vänder sig till minoriteter eller ett visst kön i syfte att personer ur dessa grupper ska rekryteras.

Så förvissar vi oss åter igen om att rekryteringen till polisen både är rättvis och kvalitetssäkrande.

På samma sätt ska rekrytering till brandkåren ske. Även här ska kvotering eller så kallad positiv särbehandling ej tillåtas. Ej heller ska brandkåren få använda sig av riktade kampanjer i syfte att rekrytera ur minoritetsgrupper eller av ett visst kön.

Även för brandkåren ska antagningskraven höjas för båda könen till männens tidigare nivå.

Stockholm den 24 september 2013

Kent Ekeroth (SD)


[1]

http://www.polisen.se/sv/Bli-polis/Om-ansokan/Statistik-tidigare-ar/.

[2]

Se. t.ex. SOU 2008:39 s. 52.

[3]

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sankta-krav-for-att-bli-polis_6917059.svd.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)