Kontanter som betalningsmedel i Sverige

Motion 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S)

av Dag Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur kontanthanteringen för hela landets befolkning ska säkerställas i framtiden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Metoderna som vi använder för att betala för tjänster och varor genomgår en snabb utveckling i vårt land. Internetbetalningar, apptjänster och andra betalningsmetoder tränger undan sedlar och mynt. Många har helt slutat använda sig av kontanter.

I huvudsak är detta en bra utveckling. Betalningarna går smidigare och säkerheten för såväl kund som säljare har stärkts.

Men för alla medborgare är utvecklingen inte enbart positiv. Funktionsnedsattas, äldres, nyanländas, mindre företags och det ideella föreningslivets förutsättningar inskränks när kontanthanteringen upphör helt.

Under senare år har Riksbankskommittén (SOU 2018:42) och Europeiska unionen (direktiv 2014/92/EU) lagt förslag om att säkerställa kontanthanteringen i såväl Sverige som Europeiska unionen.

I den förstnämnda talas om krav som skulle kunna ställas på de större bankerna om att tillhandahålla kontanthantering. I EU-direktivet talas om alla medborgares rätt att kunna ha betalkonton och att kunna betala med kontanter.

Riksdagen bör nu kräva att regeringen tar fram förslag om hur kontanthanteringen för hela landets befolkning ska kunna säkerställas i framtiden.

Dag Larsson (S)

Teres Lindberg (S)

Anders Österberg (S)

Sultan Kayhan (S)

Kadir Kasirga (S)

Thomas Hammarberg (S)

Lawen Redar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)