Gränsdragning vid handikappersättning

Motion 2015/16:1888 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket för gränsdragningen vid handikappersättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om man behöver extra hjälp i sin vardag på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan man få ekonomisk hjälp; handikappersättning som handläggs av Försäkringskassan. Handikappersättning får man om man har styrkta merkostnader på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Dessa ska vara styrkta av läkare eller exempelvis dietist. Dessa kostnader kan vara resor till och från sjukhus, egenavgiften för läkarbesök, egenavgiften för medicin, arvode för god man, avgift för boendestöd enligt socialtjänstlagen, specialkost i form av näringsdrycker, extra fettrik kost eller glutenfri kost m.m. De extra kostnaderna ska bestå under minst ett år för att kunna beviljas.

Här har man försvårat för många att få ekonomisk hjälp med sina merkostnader genom att införa gränser för de utökade kostnaderna som är helt orimliga. Detta gör att många blir utan ekonomisk hjälp trots att de faktiskt har förhöjda levnadsomkostnader samtidigt som de har mycket låga inkomster.

Den lägsta gränsen man måste uppnå är 28,5 procent i merkostnader av prisbasbeloppet på 44 500 kronor d.v.s. 12 682 kronor. Hamnar man under den gränsen får man ingen ersättning alls. Det betyder att många människor som har ett svårt ekonomiskt läge och kämpigt med att klara av sina merkostnader inte får något i handikappersättning. Rimligt vore istället en ersättningsmodell som byggde på procent av de styrkta merkostnaderna.

 

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)