Förhindra att kommuner använder eller upplåter offentliga resurser för EU-migranter

Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förhindra, eller kraftigt begränsa, att kommuner använder eller upplåter offentliga resurser för EU-migranter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den 16 februari 2017 slog kammarrätten fast att det är en kommunal angelägenhet att EU-migranter som tigger i kommunen får tak över huvudet.

Det föranleddes av att kommunstyrelsen i Säffle i augusti 2015 beslutade att tilldela en lokal kyrka 120 000 kronor i särskilt föreningsbidrag för att täcka hyreskostnader för lägenheter som skulle användas som härbärge åt EU-migranter. Två kommuninvånare vände sig då till Förvaltningsrätten i Karlstad och begärde att domstolen skulle göra en laglighetsprövning av kommunens beslut.

Förvaltningsrätten skrev:Att bidra till att EU-migranter har tak över huvudet anser förvaltningsrätten faller inom ramen för vad kommunen har rätt att besluta enligt socialtjänstlagen, för att undvika en akut nödsituation för dessa personer.

När det gällde frågan om likställighetsprincipen ansåg förvaltningsrätten att det fanns objektiva och sakliga grunder för att ge EU-migranterna en positiv särbehandling.

Förvaltningsrätten slog därför fast att beslutet om särskilt föreningsbidrag inte stred mot likställighetsprincipen.

De båda kommuninvånarna överklagade till Kammarrätten i Göteborg som dock gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

Jag anser att lagen därmed ska göras om för att förhindra att kommuner runt om i landet kan använda skattepengar till boende för EU-migranter, som dessutom inte är en del av en asylprocess utan uppehåller sig i Sverige framförallt för att tigga. Detta är viktigt att reglera i lag och inte bara låta det vara upp till kommunerna själva av flera anledningar. Dels för att det är ett nationellt intresse att offentliga resurser används till våra medborgare, inte andras. Och dels för att denna typ av agerande är en tilldragande faktor för EU-migranter till Sverige.

Regeringen bör därmed återkomma till riksdagen med ett lagförslag som tydligt förhindrar kommuner, eller åtminstone kraftigt begränsar dem, att använda eller upplåta offentliga resurser för EU-migranter.

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)