med anledning av skr. 2013/14:252 Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa

Motion 2014/15:41 av Sven-Olof Sällström (SD)

av Sven-Olof Sällström (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka rätten till arbetslöshetskassa för deltidsarbetslösa från dagens 75 dagar till 300 dagar.

Motivering

Riksrevisionen har i sin rapport ”Effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa” konstaterat att de mål som sattes upp med begränsningsregeln 75 dagar i arbetslöshetskassan för deltidsarbetslösa inte har uppfyllts. Dels har den kostnadsmässiga besparingen blivit ca 2 miljarder kronor mindre än vad regeringen först hade budgeterat med, dels kan även Riksrevisionen konstatera att även om något fler har lämnat arbetslöshetskassan efter reformen på grund av sysselsättning eller annan orsak, har också fler gått från deltidsarbetslöshet till heltidsarbetslöshet. Värst drabbade är de som har arbetat 2,5 dagar per vecka eller mindre då dessa är de som snabbast förbrukar sin 75-dagars ersättningsperiod.

Sverigedemokraterna kan inte se detta som något annat än ett fullkomligt misslyckande från tidigare alliansregeringens sida. Det ska löna sig att arbeta, men med den införda politiken lönar det sig mest för deltidsanställda att inte arbeta alls.

Vidare anser vi att arbetslöshetsförsäkringen har en så central roll i välfärdsstatens trygghetssystem att besparingar istället bör prioriteras på andra områden. Det är Sverigedemokraternas mening att den nuvarande begränsningsregeln på 75 dagar för deltidsarbetslösa bör ändras till 300 dagar. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

.

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-10-07 Granskad: 2014-10-15 Bordlagd: 2014-10-16 Hänvisad: 2014-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)