Förbättrade villkor för energikooperativ

Motion 2021/22:760 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av svensk lagstiftning med syfte att utjämna de ekonomiska villkoren för produktion och konsumtion för förnybar energi i kooperativ form jämfört med produktion och konsumtion för privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Småskaliga initiativ i kooperativ form skulle kunna vara en viktig del av lösningen på omställningen av energisystemet i Sverige till mer förnybar energi. Sverige behöver förbättra dagens villkor för medlemmarna i energikooperativ då det finns stora marknadsmässiga möjligheter just på energisidan. De ska i huvudsak ha samma ekonomiska förutsättningar som privatpersoner. Att sänka eller slopa energiskatten samt att tillåta investeringsavdrag för medlemmar som köper egenproducerad förnybar el, är åtgärder som kan bidra till en ny rörelse där svenskarna engageras i allt högre grad i energiomställningen. Andra länder såsom Storbritannien och Nederländerna har ett betydligt större antal ”energy-community ”, så kallade gräsrotsinitiativ. Personer som går ihop och producerar energi i kooperativ form. Grekland och Österrike har, enligt en rapport från Europauniversitetet, de bästa villkoren för energikooperativ i Europa medan Sverige släpar efter som ett av de fyra sämsta. De svenska villkoren måste förbättras till åtminstone genomsnittlig EU-nivå om vi ska klara målet om 100 % förnybar energi år 2040.

Som privatperson, eller lantbruksföretag, är det idag ur skattehänseende förmånligt att investera i egenproducerad förnybar el. Och det är bra för omställningen av energisystemet. Men alla har inte egna tak till solpaneler, eller förutsättningar att själv investera i förnybar energi. För dessa privatpersoner och företag kan det därför istället vara mer lämpligt att gå ihop i ett kooperativ och investera tillsammans, dvs i en ekonomisk förening. 

En enskild person har sällan råd att ensam bygga ett modernt vindkraftverk men kooperativa föreningar har. Även satsningar på solel underlättas om fler delar på investeringen genom en ekonomisk förening. Tyvärr har energikooperativ idag betydligt sämre ekonomiska villkor än en vad en enskild person har. 

Sverige behöver förbättra dagens oförmånliga villkor för medlemmarna i energikooperativ. Medlemmarna i kooperativen ska i huvudsak ha samma ekonomiska förutsättningar som privatpersoner.

En översyn behöver göras av svensk lagstiftning med syfte att

  • Sänka eller slopa energibeskattningen för medlemmar i kooperativ som köper egenproducerad förnybar el.
  • Tillåta investeringsavdrag för medlemmar i kooperativa föreningar.
  • Ta bort uttagsbeskattning av kooperativa föreningar som säljer till självkostnadspris.

Uttagsbeskattning för egenproducerad energi är unik i ett internationellt perspektiv.  Vi ser istället att det ligger ett nationellt intresse i att ha en väl spridd energiförsörjning på lokal nivå även ur säkerhetssynpunkt. Det är också värt att framhålla att mer kooperativt ägd sol & vindkraft kan vara viktigt för att öka acceptansen av framförallt vindkraft hos befolkningen.

Per Schöldberg (C)

Anders Åkesson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)