Förbättrade villkor för energikooperativ

Motion 2020/21:625 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av svensk lagstiftning med syftet att utjämna de ekonomiska villkoren för produktion och konsumtion av förnybar energi i kooperativ form jämfört med produktion och konsumtion för privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Småskaliga initiativ i kooperativ form skulle kunna vara en viktig del av lösningen på omställningen av energisystemet i Sverige till mer förnybar energi. Sverige behöver förbättra dagens villkor för medlemmarna i energikooperativ. De ska i huvudsak ha samma ekonomiska förutsättningar som privatpersoner. Att sänka eller slopa energi­skatten samt att tillåta investeringsavdrag för medlemmar som köper egenproducerad förnybar el, är åtgärder som kan bidra till en ny rörelse där svenskarna engageras i allt högre grad i energiomställningen. Andra länder såsom Storbritannien och Nederländer­na har ett betydligt större antal ”energy-community ”, så kallade gräsrotsinitiativ av per­soner som går ihop och producerar energi i kooperativ form. Grekland och Österrike har, enligt en rapport från Europauniversitetet, de bästa villkoren för energikooperativ i Europa medan Sverige släpar efter som ett av de fyra sämsta. De svenska villkoren måste förbättras till åtminstone genomsnittlig EU-nivå om vi ska klara målet om 100% förnybar energi år 2040.

Som privatperson, eller lantbruksföretag, är det idag ur skattehänseende förmånligt att investera i egenproducerad förnybar el. Och det är bra för omställningen av energi­systemet. Men alla har inte egna tak till solpaneler, eller förutsättningar att själva inve­stera i förnybar energi. För dessa privatpersoner och företag kan det därför istället vara mer lämpligt att gå ihop i ett kooperativ och investera tillsammans, dvs. i en ekonomisk förening. 

En enskild person har sällan råd att ensam bygga ett modernt vindkraftverk men kooperativa föreningar har. Även satsningar på solel underlättas om fler delar på inve­steringen genom en ekonomisk förening. Tyvärr har energikooperativ idag betydligt sämre ekonomiska villkor än vad en enskild person har. 

Sverige behöver förbättra dagens oförmånliga villkor för medlemmarna i energi­kooperativ. Medlemmarna i kooperativen ska i huvudsak ha samma ekonomiska förut­sättningar som privatpersoner.

En översyn behöver göras av svensk lagstiftning med syfte att

  • sänka eller slopa energibeskattningen för medlemmar i kooperativ som köper egenproducerad förnybar el
  • tillåta investeringsavdrag för medlemmar i kooperativa föreningar
  • ta bort uttagsbeskattning av kooperativa föreningar som säljer till självkostnadspris.

Uttagsbeskattning för egenproducerad energi är unik i ett internationellt perspektiv.  Vi ser istället att det ligger ett nationellt intresse i att ha en väl spridd energiförsörjning på lokal nivå även ur säkerhetssynpunkt. Det är också värt att framhålla att mer kooperativt ägd sol- och vindkraft kan vara viktigt för att öka acceptansen av framförallt vindkraft hos befolkningen.

Per Schöldberg (C)

Anders Åkesson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)