Förändra polisutbildningen

Motion 2017/18:3553 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrad polisutbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utredningen om den framtida polisutbildningen ”Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning” är i skrivande stund ute på remiss. I utredningen satt bl.a. jag som referensperson och påtalade bland annat att polisutbildningen inte ska bli en akademisk utbildning, att kvotering eller positiv särbehandling för att uppnå vissa etniska eller könsmässiga kvoter inte ska få existera och dylika aspekter.

Ytterligare en aspekt som vuxit fram är polisutbildningens längd. Undersökningar som gjorts med poliser, bl.a. i SOU 2008, visar att polisstuderande är mest missnöjda med vissa teoretiska ämnen:

”Generella tendenser är att respondenterna under sin utbildning varit mest nöjda med ’Juridik’, ’Självskydd/Konflikthantering’ och ’Vapen och taktik’. Tillsammans med ’Poliskunskap’ är också ’Juridik’ det ämne där väldigt få är kritiska. Mest kritiska är respondenterna till ämnet ’Statsvetenskap’, men även ’IT’ och ’Kriminologi’ får en del kritik.”

Detta överensstämmer med de arbetande poliser jag talat med under åren. Med tanke på polisbristen, många avhopp och svårt att rekrytera nya anser jag att det bör finnas utrymme att korta polisutbildningstiden.

Genom att skära ner på vissa teoretiska kurser såsom exempelvis statsvetenskap och kriminologi och fokusera mer på kärnuppdraget som en polis har bör man kunna korta utbildningstiden väsentligt. Fokus bör då vara på just centrala aspekter såsom ’Juridik’, ’Självskydd/Konflikthantering’ och ’Vapen och taktik’ med mera samt på praktisk träning omkring polisyrket, vilket många tycker det är för lite av idag.

Genom att prioritera om i utbildningen med fokus på kärnuppdraget och praktik bör man kunna korta utbildningstiden avsevärt. Från nuvarande förslag på tre års utbildningstid bör målet vara att kunna hamna på två år eller kortare. På så sätt kan man få ut fler poliser på fältet snabbare men med bibehållen, eller kanske rentav ökad, kvalité så länge man skärper kraven vid antagning, tar bort alla former av riktade kampanjer för att få in grupper som anses underrepresenterade samt kraftigt förbättrar polisernas villkor, vilket Sverigedemokraterna genom åren varit noggranna med att föreslå.

Jag anser därför att regeringen ska återkomma med en ny utredning om polisens framtida utbildning som tar sin utgångspunkt i att utbildningen inte ska akademiseras utan vara en uppdragsutbildning under en polishögskola, att kraven ska höjas för att bli antagen till utbildningen i motsats till de sänkta eller slopade krav som skett under åren, att alla former av kvotering eller kvoter för grupper som anses underrepresenterade ska avslutas samt att utbildningstiden ska kortas för med fokus på kärnverksamheten och det praktiska uppdraget.

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)