Fäders möjlighet att begära faderskapstest

Motion 2012/13:C240 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om faderskapstest.

Motivering

Regler om faderskap finns i föräldrabalkens tredje kapitel. Enligt femte paragrafen kan barnet begära att faderskapet ska fastställas. Om barnet är omyndigt kan hens mamma begära ett faderskapstest. Däremot nämns inte pappan alls i denna paragraf.

En man som tror sig vara far till ett barn kan alltså inte kräva att en undersökning görs för att ta reda på om han är barnets biologiska pappa.

Hans enda möjlighet är att få socialnämnden att begära ett faderskapstest. Män som vill häva sitt faderskap har däremot rätt att kräva detta. Dagens lagstiftning kan vara ett oöverstigligt hinder för de män som vill ta ansvar för sitt barn där mamman inte vill samarbeta. Detta är djupt orättvist och främjar inte jämställdhet mellan män och kvinnor, och därför bör skrivningen korrigeras.

Stockholm den 1 oktober 2012

Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)