Export av snus

Motion 2020/21:665 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att avskaffa Europeiska unionens exportförbud av svenskt snus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sett till befolkningsmängd är antalet tobaksrelaterade dödsfall i Sverige lägst i Europa. Det är välbelagt att detta beror på att svenskar snusar mer och röker mindre. Ett lågt dödstal i Sverige är positivt. Sverige bör även verka för att mängden dödsfall sjunker inom Europa överlag, och ett steg i den riktningen är att erbjuda substitut till rökning.

EU:s förbud mot handel med svenskt snus är enligt vår uppfattning oförenligt med de principer som handelsunionen bygger på. Vi menar att det är särskilt angeläget att denna princip värnas och lyfts fram av en frihandelsvänlig nation som Sverige när det är fråga om en produkt av viss nationell särart som straffas ut från den fria inre marknaden. Det finns inte några övertygande argument för att upprätthålla exportförbudet av handels­politiska skäl, tvärtom är argumenten för att öppna EU:s gränser för snuset långt mycket tyngre än de eventuella hälsorisker för konsumenten som kan anses vetenskapligt belag­da. Men även detta blir ovidkommande så länge handeln med cigaretter, där det finns långtgående och konstaterade hälsorisker, är fullt tillåten utan några som helst handels­hinder.

Förbudet mot att exportera svenskt snus inom EU är också förenat med betydande samhällsekonomiska kostnader. Enligt beräkningar som gjorts av Handelns utrednings­institut på uppdrag av Svensk Handel uppgår de historiska ekonomiska konsekvenserna av snusexportförbudet till tre miljarder kronor per år i förlorade exportintäkter, eller totalt 30 miljarder kronor sedan 1995. Ett slopat förbud skulle enligt rapporten kunna lyfta Sveriges export till EU med 10 procent. En fördubbling av snusproduktionen i Sverige skulle innebära en ökad sysselsättning och en fördubbling av skatteintäkterna vilket handlar om runt tusen arbetstillfällen och en miljard kronor i skatteintäkter, enligt Handelns utredningsinstituts beräkningar.

Så länge det är tillåtet att tillverka och sälja svenskt snus till myndiga personer i Sverige anser vi att det bör vara riksdagens uppfattning och mål att samma förutsätt­ningar ska gälla inom hela EU. EU:s förbud mot handel med svenskt snus är oförenligt med de principer som handelsunionen bygger på. Därför är det angeläget att regeringen tydliggör riksdagens ståndpunkt att avskaffa detta långtgående handelshinder för kom­missionen och övriga medlemsstater samt att regeringen uppmanas att verka för att av­skaffa EU:s totalförbud mot export av svenskt snus.

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

Eric Palmqvist (SD)

Josef Fransson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)